วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

PLC นวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง

เพื่อนครูที่เคารพทุกท่าน เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เมื่อปี ๒๕๕๒ ถึง ๒๕๕๕ แนวคิดการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ครูคิดเปลี่ยนแปลงตนเอง มาถึงปี ๒๕๕๙ การคิดเปลี่ยนแปลงตนเอง เท่านั้น ไม่พอเสียแล้ว  วันนี้ จะต้องมีเพื่อนร่วม "สะท้อนคิด" ต่อการปฏิบัติการสอนของตนเองด้วย ที่เรียกว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ หรือ Professional Learning Communicty : PLC นับเป็นแนวโน้มที่สำคัญในเวลานี้  หลังจากนี้ จึงอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนครู ร่วมกันสะท้อนคิดและร่วมทางปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนความคิดร่วมกันนะครับ

นอกจากนั้น ผมต้องการประเมินผลกระทบของรายการโทรทัศน์ครู ว่ามาถึงวันนี้ ๒๕๕๙ แล้ว ท่านยังใช้ประโยชน์รายการโทรทัศน์ครูบ้างหรือไม่ ใช้อย่างไร เกิดผลกระทบอะไรที่ชัดเจนแล้วบ้าง กรุณาส่งให้ผมบ้างก็จะขอบพระคุณยิ่งครับ