วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559

Thai Teacher Television History

Teacher TV.in Thailand

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ผมในฐานะประธานจัดงาน The 1st International Conference in Teaching and Learning 
on Active Learning : EDUCA 2009 ได้จัดการประชุมเพื่อศึกษานวัตกรรมการศึกษา กรณี Teacher TV ซึ่งเป็นแนวคิดจาก
ประเทศอังกฤษ นับเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาที่ธรรมดาแต่ผลที่ได้รับเกิดผลกระทบที่ไม่ธรรมดาทีเดียว ผู้ที่ริเริ่มเรื่อง
 Teacher TV. ในประเทศอังกฤษ คือ เกิดจากแนวคิดของรัฐบาลอังกฤษ ของ นายกรัฐมนตรีโทนี แบลร์ ที่มีนโยบาย 3E คือ 
Education Education and Education นั่นหมายความว่า รัฐบาลอังกฤษ สมัยนั้นเชื่อมั่นในเรื่องการศึกษามาก ๆ แนวคิดจึงเริ่มต้น
ที่ว่า รัฐบาลอยากได้การพัฒนาครูโดยใช้พลังของโทรทัศน์ จึงประกาศให้ภาคเอกชนนำเสนอ นวัตกรรมไปประกวดแข่งขันกัน 
ปรากฏว่า Mr.Andrew Bethell อดีตเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและ Media Studies มานานประมาณ ๑๐ ปี เลยเข้าใจธรรมชาติ
ของศักยภาพของโทรทัศน์บวกกับการนำ Good Practice ซึ่งอาจจะยังไม่ใช่ Best Practice มานำเสนอได้อย่างมีเสน่ห์มาก ๆ 
ปัจจุบัน Teacher TV. ประสบความสำเร็จและสร้างผลกระทบต่อการสอนของครูมาก จนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ให้ความสนใจและ
กำลังเริ่มจะนำเอาแนวคิดเดียวกันไปใช้ในอเมริกา
ประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงริเริ่มที่จะพัฒนา โครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้วยรายการโทรทัศน์
คุณภาพสูง (TV-KRU) (อ่านว่า ทีวี ครู) ขึ้น ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ร่วมกับ 
บริษัท ปิโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เชิญ Mr.Andrew Bethell มาจากประเทศอังกฤษ มาร่วมเสวนากับคณบดีคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ และนักวิชาการ จัดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ๔ 
โรงแรมโฟร์ ซีซั่น ราชดำริ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เดินทางมาบรรยายนำ
จุดเด่นของนวัตกรรมการศึกษา ที่เรียกว่า Teacher TV. ประกอบด้วย
๑. เป็นการคัดสรรกลยุทธ์การสอนที่ประสบความสำเร็จมาเป็นตัวแบบเพื่อการเรียนรู้
๒. การถ่ายทำเป็นการถ่ายทำจากสถานการณ์การสอนจริง มิใช่การแสดง
๓. ช่วงเวลาของการนำเสนอเท่าๆ กับเวลาการดื่มกาแฟ หนึ่่งถ้วย ไม่เกิน ๑๕ นาที เป็นสรุปย่อเพื่อการเรียนรู้ที่ดี
๔. เป็นการสื่อความหมายจากภาพ ซึ่งหนึ่งคลิปภาพ สามารถสื่อความเพื่อการเรียนรู้ได้มากมาย เช่น ได้เห็นภาวะความเป็นผู้นำ
 การใช้หลักวิชาครูในการจัดการเรียนการสอน การแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ซึ่งสร้างขึ้นไม่ได้ ได้เห็นการวางแผนการสอนที่ดี 
ได้เห็นบรรยากาศการทำงานเป็นกลุ่มของนักเรียน ได้เห็นวิธีการตั้งคำถามของครูตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ได้เห็นการพัฒนา
โรงเรียนโดยภาพรวม และอื่นๆ อีกมากมาย

จุดสำคัญจึงอยู่ที่ ฝีมือการนำเสนอ จำเป็นต้องใช้นักผลิตรายการที่มีความรู้ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์อย่างยอดเยี่ยม และ
ขณะเดียวกันต้องมีความเข้าใจในมิติของวิชาชีพครูด้วย ดังนั้น Andrew Bethell จึงประสบความสำเร็จ เขาตั้งบริษัทผลิตรายการ
ตามความต้องการของรัฐบาลอังกฤษ แต่เป็นองค์กรที่อิสระที่จะคิด เพราะเวลารัฐบาลอังกฤษตรวจรับงานที่ว่าจ้าง จะไม่ใช่ตรวจรับ
หรือตรวจนับจากรายการ แต่จะวัดกันที่ ผลกระทบที่ทำอย่างไร จะทำให้ครูเข้าชมรายการ และเกิดผลกระทบจริง ๆ ในสังคม ดังนั้น
 หากวัดและประเมินผลแล้ว ไม่เกิดผลตามที่สัญญา ก็จะตัดเงินลง นับเป็นนวัตกรรมการตรวจรับงานที่ก้าวหน้ากว่าระบบราชการไทย ที่ติดแบบโบราณ แต่ของอังกฤษ เอาความสำเร็จมาเป็นตัวตรวจรับงาน ประเทศไทย เราควรจะเอาอย่างบางน่าจะดี เช่น ให้หน่วยงานไหนไปทำ
รายการที วี ครูมาแล้ว หากไม่สามารถไปกระตุ้นให้ครูเกิดการพัฒนา ไม่ตื่นตัว ไม่เคยเข้าชม ที วี ครู ได้มากกว่า หนึ่งแสนห้าหมื่น
คนแล้วละก้อ ไม่ต้องมาเบิกเงินหรือจะตัดหรือจะปรับเงินก็น่าจะดีนะ เป็นหลักประกันว่าการใช้เงินจะบังเกิดผลสำเร็จตามที่ต้องการ
อย่างแน่นอน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น