วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559

โครงการรายการโทรทัศน์ครูโครงการโทรทัศน์ครู (Teacher TV.) เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อครูไทย มีเป้าหมายหลัก คือ การผลิตรายการ โทรทัศน์คุณภาพสูง เพื่อนำเสนอการปฏิบัติที่ดี (Good practice) ทั้งด้าน การจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารการศึกษา และการแก้ปัญหาอื่นๆในระบบการศึกษา ผลกระทบ (Impact) ที่คาดหวังจะเกิดข้นคือ การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ชมรายการ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แนวคิดใหม่ๆหรือแนวทางบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสำเร็จของโครงการโทรทัศน์ครู อยู่ที่คุณภาพของการผลิตรายการ นับตั้งแต่ การวิเคราะห์นโยบายและปัญหาความจำเป็นทางการศึกษาของประเทศ เพื่อนำไปกำหนดทิศทางของสาระ การผลิตรายการที่สะท้อนปัญหา นอกจากนั้นคุณภาพทางด้านการสื่อสาร สร้างสรรค์รายการ การถ่ายทำ การตัดต่อ เป็นหัวใจที่สำคัญยิ่งที่ต้องใช้มืออาชีพ (Professional) ในการผลิตรายการ
ปัจจัยที่ทำให้รายการโทรทัศน์ครูจะประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย
1. การถ่ายทำจะกระทำระดับคุณภาพการออกอากาศ (Broadcast Quality)
2. ถ่ายทำจากสถานที่จริง บรรยากาศการเรียนการสอนจริง มิใช่การจัดฉาก
3. ความยาวของรายการ 7-15 นาที เป็นการสรุปประเด็นที่สั้น กระชับ จับประเด็นที่ชัดเจน แต่ละตอนสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีงานต้องทำมากมาย แต่มีเวลาจำกัด
4. การถ่ายทำมุ่งนำเสนอสิ่งที่สามารถเร้าใจ สร้างแรงบันดาลใจให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เห็นตัวอย่างของการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นไปได้ และนำไปปฏิบัติตามได้ในทันที
5. การถ่ายทำมุ่งนำเสนอ กระตุ้นเร้า ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การจัดการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา ของตนอย่างยั่งยืน
6. มุ่งนำเสนอแนวการปฏิบัติที่ดี (Good practice) ภายใต้บริบทและสภาพแวดล้อมที่
เป็นไปได้จริง เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนขนดเล็ก ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล แต่มีวิธีการแก้ปัญหาที่ดี ประสบความสำเร็จ

โครงการโทรทัศน์ครู เริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2548 โดยรัฐบาล
อังกฤษ ได้ใช้รูปแบบการบริหารโครงการ แบบภาคเอกชน โดยเริ่มต้นให้บริษัทเอกชนที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษา เสนอแนวคิดและการพัฒนาโครงการโทรทัศน์ครู โดยแต่ละบริษัทจะต้องเสนความพร้อมทั้งด้าน ความร่วมมือกับองค์กรทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็น สถาบันอุดมศึกษา และสมาคมวิชาชีพต่างๆ จากนั้นรัฐบาลจึงตัดสินใจเลือกบริษัท ซึ่งการทำงานจะมีลักษณะของการให้อำนาจการทำงานแบบเบ็ดเสร็จในตัว แต่มีเป้าหมายความสำเร็จ เป็นสิ่งท้าทายความสามารถของทีมงาน
กรณีของประเทศไทย โครงการโทรทัศน์ครูได้ริเริ่มโดย สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) มีแนวคิดจะให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และได้เรียนรู้บทเรียนจากประเทศอังกฤษ รวมทั้งนักวิชาการและนักสื่อสารมวลชนทั้งหลาย ยอมรบกันทั่วไปว่า การพัฒนาโครงการโทรทัศน์ครู จำเป็นต้องพึ่งพาประสบการณ์ ความเป็นมืออาชีพของภาคเอกชน มาร่วมงาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ได้จัดให้มีการประชุม สัมมนา กรณี
โครงการโทรทัศน์ครู อย่างน้อย 2-3 ครั้ง ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการกำหนดแนวคิดการบริหารโครงการว่า กรณีประเทศไทยนั้น จำเป็นต้องอาศัยสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีระเบียบว่าด้วยการบริหารวิชาการ สามารถจัดการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชนได้
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการทาบทามให้ ริเริ่มพัฒนาโครงการ
โทรทัศน์ครู เมื่อประมาณปลายเดือนตุลาคม 2552 อย่างไม่เป็นทางการ หลังจากนั้น คณะศึกษาศาสตร์จึงได้พยายาม ศึกษาแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งต้องยอมรับว่า เป็นเรื่องใหม่สำหรับการศึกษาไทย และกรอบภาระงานมีมากมาย เทียบเท่ากับการจัดตั้งหรือบริหารสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง เพราะต้องมีการวางแผนตั้งแต่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนปฏิบัติการ ฝ่ายผลิตรายการ ฝ่ายการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการสร้างเครือข่ายชุมชนครู ฝ่ายติดตามและประเมินผล ช่องทางการเผยแพร่มีทั้ง การเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อออกอากาศ การออกอากาศผ่านฟรีทีวี (เป้าหมายจะออกทางทีวีไทย (Thai PBS)) การเผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ต (IPTV) การสำเนาแผ่นDVDเผยแพร่แก่โรงเรียนที่ห่างไกลในชนบท การวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คาดหวังว่าการปฏิบัติงานตามโครงการโทรทัศน์ครู
ครั้งนี้ จะเป็นการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู ด้วยรายการโทรทัศน์ครูอย่างต่อเนื่อง จะเกิดผล กระทบในวงกว้างต่อวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
และขอเชิญร่วมเยี่ยมชมเว็บไซต์ สมัครเป็นสมาชิกรายการได้ที่ http://www.thaiteachers.tv888888888888888888888888888888888888888

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น