วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Thai Teachers TV มุมมองด้านการบริหารโครงการ


โครงการโทรทัศน์ครู ผ่านการเผยแพร่มาประมาณ ๓ ปี หลังจากปี ๒๕๕๕ มาแล้ว รัฐไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนอีกต่อไป ทำให้ต้องหยุดการผลิตรายการใหม่ แต่รายการเดิม ยังไม่ล้าสมัย ยังสามารถใช้งานทางการศึกษาได้ ขณะนี้เท่าที่ทราบ คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หลายสถาบัน ยังใช้ประโยชน์ในด้านการนำเป็นกรณีศึกษาสำหรับการฝึกหัดครูอยู่ แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การบริหารโครงการนวัตกรรมการศึกษาขนาดใหญ่เช่นนี้ ในประเทศไทยและระดับโลกมีโอกาสน้อยมาก ดังนั้น ผมจึงสนใจจะถอดประสบการณ์จากการบริหารงานโทรทัศน์ครูตลอดเวลาที่ผ่านตั้งแต่ ปี ๒๕๕๒ ปลายปีเป็นต้นมาออกมาเป็นหนังสือสักหนึ่งเล่ม โปรดติดตามหากท่านสนใจครับ