วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สภาพแวดล้อมประเทศเมียนม่าร์

จากการสังเกตทันทีที่เดินทางมาถึงสนามบิน Yangon สภาพโดยทั่วไป คนพม่า มีความเป็นมิตร รับแขก หากเปรียบเทียบกับหลายประเทศที่ผมเคยเดินทางมา  สิ่งที่ผมวิตกกังวลประการหนึ่ง คือ การถูกหลอกจาก รถแท็กซี่ แต่พบว่า แท็กซี่ที่นี่ ไม่เป็นเช่นนั้น ตรงไปตรงมา จริงใจ นี่คือเสน่ห์ ของ พม่า นอกจากนั้น คนพม่า ส่วนมาก กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษ และมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ จำนวนมาก หากเปรียบเทียบกับคนไทย  นี่เปรียบเทียบในฐานะ เมืองหลวงด้วยกัน  ยิ่งไปกว่านั้น คนที่สามารถพูดภาษาไทยได้ มีจำนวนมาก จนน่าแปลกใจ
ผมเช่ารถแท็กซี่ ทั้งวันประมาณ ๑,๘๐๐ บาท เพื่อเดินทางทำธุระต่างๆ แท็กซี่สามารถพูดภาษาไทยได้บ้าง พูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก นอกจากนั้น ยังพูดภาษาญี่ปุ่นได้ิย่างดีมากอีกด้วย น่าแปลกใจมาก ระหว่างการเดินทาง พบคณะนักเดินทางเป็นหมู่คณะชาวไทย หลายคณะ แต่จากการสอบถามจาก คนขับแท็กซี่ บอกว่า นักท่องเที่ยว จำนวนมาก น่าจะเป็น ชาวจีน ชาวเยอรมัน ชาวไทย

ขณะนี้ พม่า เปิดประเทศอย่างมาก และหากพิจารณาจากโครงสร้างทางสังคม พม่าน่าจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว แต่สิ่งที่สงสัยประการหนึ่ง คือ ทำไม ราคาค่าโรงแรม ราคาสูง แบบไม่สมกับคุณภาพ เช่น โรงแรมขนาด ๓ ดาว ราคาประมาณ  ๓,๖๐๐ บาท เทียบเท่าประมาณ ๓ ดาวเท่านั้น

ในกรุง Yangon ทางราชการห้ามใช้รถมอเตอร์ไซค์ ขับในกรุงย่างกุ้ง ทำให้และดูเรียบร้อยมาก และหากเทียบแล้ว ดีกว่า เวียดนาม ดีกว่า จีน  โดยเฉพาะในเชิงการขับขี่ยานพาหนะอย่างมีวินัย แต่การไม่สวมหมวกกันน็อค ก็ยังเป็นปัญหาพอกันครับ

วันนี้ เมียนม่าร์ น่าเที่ยวมาก

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การเดินทางเข้าประเทศเมียนม่าร์

ข้าพเจ้า ได้มีโอกาสเดินทางเข้าประเทศเมียนม่าร์ เป็นครั้งแรกในชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ การเข้าประเทศเมียนม่าร์ ข้อมูลในเว็บไซต์ ทำเอาสับสนไปหมดเกี่ยวกับ การทำวีซ่าหรือไม่ สรุปจากประสบการณ์ตรง (๑) หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) ไม่ต้องทำวีซ่า (๒) หนังสือเดินทางทั่วไป (เล่มสีน้ำตาลแดง) ต้องทำวีซ่า  การทำวีซ่า มีทั้งแบบท่องเที่ยว และแบบธุรกิจ  ระยะเวลาการทำวีซ่า หากมีเวลามากพอก็ให้ทัวร์ทำให้  หากไม่มีเวลาต้องไปทำเองแบบด่วน วันเดียว เสียค่าธรรมเนียมประมาณ ๑๒๐๐ บาทเศษ

การนำเงินไทยเข้าไปใช้ในประเทศเมียนม่าร์ ก็ใช้ได้แต่ถูกเอาเปรียบมาก ควรแลกเป็นเงินดอลล่าร์ จะดีที่สุด และควรแลกเป็นแบงค์ดอลล่าร์ ย่อย ๆ ไว้มากๆ เพราะจ่ายค่า แท็กซี่ ครั้งละประมาณ ๒ ดอลล่าร์บ้าง ๕ ดอลล่าร์บ้าง ฯลฯ

ที่พัก ก็จัดว่าแพงหากเทียบกับคุณภาพของโรงแรม และเทียบกับราคาโรงแรมในประเทศไทย  คนเมียนม่าร์ สังเกตดู พอเข้าใจภาษาอังกฤษได้มากที่เดียว คล้ายจะมากกว่าคนไทยหรือไม่ยังไม่แน่ใจ

เรื่องอื่นๆ จะขอนำมาเล่าบันทึกวันหลังครับ

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อดุษฎีบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ ปี ๒๕๕๔

คณะศึกษาศาสตร์


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต


สาขาวิชาการบริหารการศึกษา1พระมหา
ปัญญา
ปญฺญาวโร


สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
17นาง
ปราณี
หนูขาว
18นาย
ปรีชา
ไพรินทร์


สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
19นาย
กิติชัย
รุจิมงคล
20นางสาว
ชยากานต์
เปี่ยมถาวรพจน์
21นาย
เดชกุล
มัทวานุกูล
22นางสาว
ปราณี
คงพิกุล
23นาย
วุฒิพงษ์
ทองก้อน
24นาง
สมศิริ
สิงห์ลพ


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต


สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
25นางสาว
กมลวรรณ
อนันต์
26นาย
กิจสุวัฒน์
หงส์เจริญ
27นาง
ขวัญใจ
ศรีทาพักตร์
28นางสาว
จงดี
เยือกเย็น
29นาย
ชยุต
วิจิตรสุนทร
30นาวาตรีหญิง
ตติยา
ม่วงมิ่งสุข
31นาย
ธนกฤตย์
มงคลวงษ์
32นาง
ธวัลรัตน์
ทองนิล
33นาง
นิตยา
เรืองแป้น
34นาง
บุญเกิด
กลมทุกสิ่ง
35นาง
ประภาศิลป์
ญาติเจริญ
36นาย
ปรีชา
กระแสร์
37นาง
ปาริชาต
ปรียาโชติ
38นาย
พรศิษฎ์
คำรอด
39นาย
พฤฑฒิพล
พฤฑฒิกุล
40นาย
ภูมิพิพัฒน์
รักพรมงคล
41นาย
ยงยุทธ
ทรัพย์เจริญ
42นางสาว
ยุภาวรรณ
โมรัฐเถียร
43นาง
รัตนา
คงคาเนาวรัตน์
44นาย
วิชิต
เรืองแป้น
45นาง
วิระเวก
สุขสุคนธ์
46นาง
เวธกา
กลิ่นวิชิต
47นาง
ศิริลักษณ์
เส็งมี
48นาย
สถาพร
พฤฑฒิกุล
49นาย
สมเจตน์
แก้วกันใจ
50นาย
สมชาย
อรุณธัญญา
51นางสาว
สุทธิรักษ์
พ้นภัยพาล
52นาง
สุพรรณ
อินทะชัย
53นาย
สุรชัย
ใจชุ่มชื่น
54นาย
สุรสิทธิ์
นาคสัมฤทธิ์
55นางสาว
สุรัฏิยา
สีมะเดื่อ
56นาย
อภิชาติ
เมฆบังวัน
57นาง
อาภรณ์
ราชสิงโห


สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
58นางสาว
เจนจิรา
ผลดี
59นาย
ประกาย
หร่ายลอย
60นางสาว
ผจงสุข
เนียมประดิษฐ์
61นาง
พรรณวลัย
คีรีวงศ์วัฒนา
62ว่าที่พันตรี
สมพงษ์
บุญญา
63นาง
สราวดี
เพ็งศรีโคตร


สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา


64นาย
ฉลองชัย
ธีวสุทรสกุล
65นาย
ธนะรัตน์
ธนากิจเจริญสุข
66นาย
วีระพันธ์
พานิชย์
67นางสาว
สุภาภรณ์
จับจ่าย


สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา
68นาง
เกศินี
โสขุมา
69นางสาว
จัตุพร
แปวไธสง
70นาง
จุติมา
รัตนพลแสนย์
71นาง
ณัฐกฤตา
งามมีฤทธิ์
72นาง
นันทิยา
ทองหล่อ
73นาย
ปัญญา
ศิริโชติ
74นาง
พเยาว์
เนตรประชา
75นาง
รุ่งนภา
จันทรา
76นาง
ลาวัลย์
พิชญวรรธน์
77นางสาว
ลินดา
นาคโปย
78นาย
วรพล
วิแหลม
79นาย
สถิตย์
ประสิทธากรณ์
80นาง
อะเคื้อ
กุลประสูติดิลก
81นางสาว
อัญญา
ปลดเปลื้อง


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)


สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
82นาง
นวัสนันท์
วงศ์ประสิทธิ์
83นางสาว
ลัดดา
จารึกสถิตย์วงศ์
84นางสาว
วิภาวรรณ
กลิ่นหอม
85นางสาว
สมนาถ
ยอดมณี
86นาย
อธิคม
เกียรติวรกาญจน์


แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่คณะศึกษาศาสตร์


คำกล่าวแสดงความยินดีสำหรับบัณฑิตใหม่
ของ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เนื่องในโอกาสงานแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ใหม่
วันที่ ๔ ตุลาคม พ..๒๕๕๕
ณ อาคาร ๖๐ พรรษา มหาราชินี ๑ มหาวิทยาลัยบูรพา

บัณฑิต/มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์ที่รักทุกคน

วันนี้ เป็นวันที่มีความหมายยิ่งวันหนึ่งของบัณฑิตใหม่ทุกคน เพราะเป็นเสมือน "วันแห่งความสำเร็จ" เป็นวันที่สมควรจะร่วมกันปีติ ยินดีกับความสำเร็จร่วมกัน ทั้งในฐานะที่เป็นความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวของบัณฑิตในด้านการศึกษา และความสำเร็จที่ทุกท่านทำได้ ไม่เพียงความสำเร็จของตัวท่านเท่านั้น แต่ยังเป็นควาสำเร็จที่ท่านนำความชื่นใจ ความปราโมทย์ ยินดีแก่บุคคลรอบข้างของท่าน ไมว่าจะเป็น คุณพ่อคุณแม่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้าอา ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของท่านเอง บัดนี้ ท่านได้เป็นแบบอย่างของความสำเร็จ คนหนึ่งในครอบครัวหรือในวงศ์ตระกูลของท่านแล้ว
ความสำเร็จ" ที่เกิดขึ้นในวันนี้ เป็นความสำเร็จตามระบบที่สังคมโดยทั่วไปกำหนดวางกติกาและเงื่อนไขไว้ เป็นเพียงสัญลักษณ์ของการชนะเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เท่านั้น จากนี้ไปหน้าที่ ของบัณฑิตใหม่ทุกคน จำเป็นที่จะต้อง มุ่งมั่นเอาชนะเกณฑ์ใหม่ ที่เป็นกฏเกณฑ์ของสังคมทั่วไป นับตั้ง แต่การทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความสำเร็จตามเงื่อนไขของแต่ละบทบาทหน้าที่ จนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รักของผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา การจะไปถึง "ความสำเร็จใหม่" นี้ได้ จำเป็นต้องอาศัย ทั้งความรู้ ที่ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนมาจากมหาวิทยาลัย บูรณาการกับทักษะชีวิตอย่างมีศิลปะ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นเครื่องกำกับความประพฤติและการปฏิบัติทุกขั้นตอนของชีวิต และความสำเร็จสูงสุดในชีวิตของบัณฑิตใหม่ทุกคน คือ การได้เป็นแบบอย่างของความสำเร็จในชีวิตให้แก่บุคคลอื่นโดยทั่วไป การที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางของความสำเร็จอันสูงสุดได้นั้น จำเป็นต้อง มีการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มุ่งมั่นสั่งสมความดี มีวัตรปฏิบัติของการดำเนินชีวิตโดยกระทำแต่ในสิ่งที่ดี มีความหมายเพื่อส่วนรวมเป็นสำคัญ มิใช่เพื่อตนเอง มีความเพียร ความอดทน อดกลั้นเป็นวินัยอันสำคัญ โดยเฉพาะการเผชิญกับปัญหา อุปสรรคในชีวิตการทำงาน ทุกคนจะต้องเผชิญอย่างหาญกล้า ไม่ย่นย่อและท้อทอย ไม่เกี่ยงงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ คติธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่สำคัญ คือ สุทธิ ปัญญา เมตตา ขันติ กล่าวคือ การจะพิจารณาดำเนินการสิ่งใด จำเป็นต้องตั้งมั่นอยู่บนหลักของความบริสุทธิ์ที่กระทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง การพิจารณาแก้ปัญหา การตัดสินใจใดๆ อยู่บนพื้นฐานของการใช้กระบวนการพิจารณาอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้ กอปรด้วยปัญญาที่ชาญฉลาด การดำรงชีวิตมนุษย์ในสังคม "มีคนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ" การทำงานจึงยากที่จะหลีกเลี่ยงการถูกวิพากษ์ วิจารณ์ จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องมีความอดทนเป็นเกราะกำบังและสร้างความมั่นคงให้กับอารมณ์ของตนเอง และสุดท้าย จงมีเมตตาแก่ทุกคน ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเพื่อน หรือ เป็นคนที่ไม่ชอบเราก็ตาม จงแผ่เมตตาแก่ทุกคน แล้วชีวิตเราจะเป็นสุข สงบตลอดเวลา
คณะศึกษาศาสตร์ หวังและเฝ้าคอย รวมทั้งยินดีส่งเสริม สนับสนุนให้ศิษย์เก่าของคณะศึกษาศาสตร์ทุกคน เดินทางไปสู่ "ความสำเร็จใหม่" อันเป็นความสำเร็จสูงสุดในชีวิตนั้นให้ได้มากที่สุด และความสำเร็จนั้น สำคัญและมีความหมายมากกว่าความสำเร็จในวันนี้หลายเท่าตัว สิ่งสำคัญประการหนึ่ง ที่เป็นเงื่อนไขสำคัญของการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ในฐานะที่บัณฑิตใหม่ทุกคน เป็นศิษย์ศึกษาศาสตร์ บางแสน ร่วมกัน อย่างน้อยเรามีจุดร่วมกันคือ การเป็น "ลูกเทา-ทอง" ที่มีคุณสมบัติของ "สมองและคุณธรรม" โดยสมบูรณ์ ขอให้ทุกคนจงพยามยาม สนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่าง พี่-น้อง ชาวเทา-ทอง ตามโอกาสอันสมควร
ที่สุดแห่งการแสดงความยินดีในวันนี้ ผมในนามของคณาจารย์และบุคลากรชาวคณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนนิสิตปัจจุบันทุกคน ขอพลังแห่งความดีที่แต่บัณฑิตแต่ละท่านได้ประพฤติ ปฏิบัติมาได้จงเป็นแรงบันดาลให้ทุกคน จงประสบแต่สิ่งที่เป็นมงคล มีพลังกาย พลังใจในการที่จะปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในชีวิตที่งดงามและยิ่งใหญ่ในอนาคต ขอให้ทุกคนจงประสบความสุขและความสำเร็จในชีวิตตลอดไป

                                                                       ด้วยความปรารถนาดี

                                                            รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
                                                                      คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
                                                                          ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕สำนักงานคณบดี
โทร ๐๓๘-๑๐-๒๐๒๑
โทรสาร ๐๓๘-๓๙-๑๐๔๓