วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

โรงเรียนปริยัติธรรม สายสามัญ


เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสไปนำเสนอแนวคิดการบริหารคุณภาพอย่างยื่น ให้แก่ คณะผู้บริหาร โรงเรียนปริยัติธรรม สายสามัญ ทั่วประเทศ ณ ศาลายา จังหวัดนครปฐม 
ได้เห็นวิสัยทัศน์ ของ โรงเรียนปริยัติธรรม สายสามัญ ว่าไว้ ดังนี้

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม ด้วยศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรม ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของโลกที่มีคุณภาพมาตรฐาน”

พันธกิจ ของการดำเนินงาน ประกอบด้วย
๑. จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรม
๒. พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็ง เป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานของไทยที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของโลก
๓. เผยแผ่ และทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นประเด็นสำคัญหรือวาระการพัฒนาตามพันธกิจ ที่จะอาศัยการขับเคลื่อนด้วยวิธีการทางยุทธศาสตร์ให้มีการพัฒนาที่บังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่าง โดดเด่น และก้าวกระโดด ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. การสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ
๒. การพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็ง และมีมาตรฐานเป็นโรงเรียนคุณภาพที่ยั่งยืน
๓. การเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาของโลก
๔. การทำนุบำรุง เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามวันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

การศึกษาดูงานด้่านการศึกษาของประเทศบรูไน และ ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ ๑๖ - ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เดินทางศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศ บรูไน ดาลุสลาม และประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วย

๑. Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education, Universiti Brunei Darussalam โดย Dr.Jainatul Halida binti Hj Jaidin , Dean เป็นผู้ให้การต้อนรับ
๒. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) โดย Prof.Dr.Bedjo Sujanto อธิการบดี และคณบดี ให้การต้อนรับ
๓. Lab School (UNJ)
๔. Yogyakarta State University (YSU) โดย Prof.Dr.Rochmat Wahab, M.Pd.,M.A. อธิการบดี และ Dr.Haryanto , M.pd., คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมรองอธิการบดี ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นยิ่ง
๕. The Taman Rama School , Bali. - Cambridge International Fellowship Centre

การศึกษาดุงานครั้งนี้ มีรายละเอียดและมุมมองทางการศึกษาที่น่าสนใจมาก จะนำมารายงานต่อไปในวันหน้า ครับ