วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555

วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕"วันครู" นับเป็นอีกวาระหนึ่ง ที่ทุกคนในสังคม จะมีโอกาส รำลึกถึงพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และในมิติหนึ่ง ถือว่า "วันครู" เป็นวันที่ให้ความสำคัญกับ  วิชาชีพครู ถือเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่จำเป็นต้องใช้ทักษะ ความชำนาญเฉพาะด้าน  ช่วงชีวิตก่อนเป็นครูนั้น อาจจะเป็นช่วงเวลาการฝึก พัฒนาความเป็นครู ประมาณ ๔ ถึง ๕ ปี ในสถาบันการผลิตครู แต่ช่วงชีวิต หลังจากสำเร็จการศึกษา เป็นช่วงที่สำคัญและยาวนานที่สุด  การพัฒนาตนเองของครู ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด
"โทรทัศน์ครู" ถือเป็นนวัตกรรมการศึกษา สำคัญที่มุ่งพัฒนาวิชาชีพครู อย่างมุ่งมั่น วันนี้ วันครู โครงการโทรทัศน์ครู ขอแสดงความนับถือ คุณครูผู้ทรงคุณ ทรงไว้ซึ่งธรรมะ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับครูรุ่นใหม่และนักเรียน

หวังว่า วันนี้ "วันครู" จะบังเกิดสิ่งที่ดีๆ สิ่งที่เป็นมงคล สิ่งที่เป็นความหวังของครู บังเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยบ้าง

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555

อนาคตโทรทัศน์ครู

โทรทัศน์ครู เป็นนวัตกรรมการทางการศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพครู ลักษณะของการดำเนินงาน จะเป็นการนำเสนอแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีทางการศึกษา เพื่อให้ครูเกิด "แรบันดาลใจ" มากกว่าที่จะเป็น "แม่แบบ" ที่จะให้ครู "ลอกแบบ" หรือทำตามเท่านั้น  โทรทัศน์ครู มุ่งหวัง มากกว่ารายการโทรทัศน์ทั่วไป ที่อาจจะมุ่ง "สื่อสาร - ส่งสาร" แบบตรงไปตรงมา "การรับรู้" ทันที นั้นเป็นเพียง "Output" แต่ โทรทัศน์ครูต้องการยิ่งกว่า การรับรู้ธรรมดา แต่ต้องการ  "Outcome" ที่ข้อมูลเหล่านั้น ไปกระตุ้น หรือเป็นประกายไฟ ไปจุดความคิด ไปจุดความฮึกเหิม ไปสร้างแรงฮึด ให้ครูรู้สึกว่า "ฮึ แค่นี้เราก็ทำได้นี่นา"  ดังนั้น ยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากยังไม่เข้าใจ ในส่งที่โทรทัศน์ครู กำลังพยายาม

หวังว่า ด้วยอานิสงฆ์ ของคุณความดีของโทรทัศน์ครู น่าจะเป็นเกราะกำบัง ให้โทรทัศน์ครู สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นปราศจาก อุปสรรคใดๆ อย่างยั่งยืน ยิ่งยืนนาน สิ่งสำคัญที่สุด คือ พลังของครู จะต้องสะท้อนออกมาให้ได้ว่า โทรทัศน์ครูเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และเป็นทางรอดของการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development)

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

การประชุมเครือข่าย เทา-งาม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

เครือข่าย "เทา-งาม" เป็นการรวมกลุ่มของคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน ๕ มหาวิทยาลัย ที่อดีต เรามีจุดกำเนิดมาจากสถาบันเดียวกัน คือ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลังจากนั้น วิทยาเขตต่าง ๆ ก็ได้รับการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยแยกจากกัน เป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่พัฒนาประเทศในแต่ละภูมิภาคอย่างเต็มภาคภูมิ

วันนี้ (๕ มกราคม๒๕๕๕) คณะศึกษาศาสตร์ ทั้ง ๕ มหาวิทยาลัย อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มาประชุมปรึิกษาหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน อาทิ การพัฒนาวารสารวิชาการร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนิสิต การแลกเปลี่ยนบุคลากร การจัดการเรียนการสอนร่วม การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน และอื่นๆ 

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้เลือก รศ.ดร.ประวิตร  เอราวัณ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานที่ประชุม ประจำปี ๒๕๕๕ สำหรับการประชุมครั้งต่อไป จะประชุมที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๕๕