วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อดุษฎีบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ ปี ๒๕๕๔

คณะศึกษาศาสตร์


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต


สาขาวิชาการบริหารการศึกษา1พระมหา
ปัญญา
ปญฺญาวโร


สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
17นาง
ปราณี
หนูขาว
18นาย
ปรีชา
ไพรินทร์


สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
19นาย
กิติชัย
รุจิมงคล
20นางสาว
ชยากานต์
เปี่ยมถาวรพจน์
21นาย
เดชกุล
มัทวานุกูล
22นางสาว
ปราณี
คงพิกุล
23นาย
วุฒิพงษ์
ทองก้อน
24นาง
สมศิริ
สิงห์ลพ


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต


สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
25นางสาว
กมลวรรณ
อนันต์
26นาย
กิจสุวัฒน์
หงส์เจริญ
27นาง
ขวัญใจ
ศรีทาพักตร์
28นางสาว
จงดี
เยือกเย็น
29นาย
ชยุต
วิจิตรสุนทร
30นาวาตรีหญิง
ตติยา
ม่วงมิ่งสุข
31นาย
ธนกฤตย์
มงคลวงษ์
32นาง
ธวัลรัตน์
ทองนิล
33นาง
นิตยา
เรืองแป้น
34นาง
บุญเกิด
กลมทุกสิ่ง
35นาง
ประภาศิลป์
ญาติเจริญ
36นาย
ปรีชา
กระแสร์
37นาง
ปาริชาต
ปรียาโชติ
38นาย
พรศิษฎ์
คำรอด
39นาย
พฤฑฒิพล
พฤฑฒิกุล
40นาย
ภูมิพิพัฒน์
รักพรมงคล
41นาย
ยงยุทธ
ทรัพย์เจริญ
42นางสาว
ยุภาวรรณ
โมรัฐเถียร
43นาง
รัตนา
คงคาเนาวรัตน์
44นาย
วิชิต
เรืองแป้น
45นาง
วิระเวก
สุขสุคนธ์
46นาง
เวธกา
กลิ่นวิชิต
47นาง
ศิริลักษณ์
เส็งมี
48นาย
สถาพร
พฤฑฒิกุล
49นาย
สมเจตน์
แก้วกันใจ
50นาย
สมชาย
อรุณธัญญา
51นางสาว
สุทธิรักษ์
พ้นภัยพาล
52นาง
สุพรรณ
อินทะชัย
53นาย
สุรชัย
ใจชุ่มชื่น
54นาย
สุรสิทธิ์
นาคสัมฤทธิ์
55นางสาว
สุรัฏิยา
สีมะเดื่อ
56นาย
อภิชาติ
เมฆบังวัน
57นาง
อาภรณ์
ราชสิงโห


สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
58นางสาว
เจนจิรา
ผลดี
59นาย
ประกาย
หร่ายลอย
60นางสาว
ผจงสุข
เนียมประดิษฐ์
61นาง
พรรณวลัย
คีรีวงศ์วัฒนา
62ว่าที่พันตรี
สมพงษ์
บุญญา
63นาง
สราวดี
เพ็งศรีโคตร


สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา


64นาย
ฉลองชัย
ธีวสุทรสกุล
65นาย
ธนะรัตน์
ธนากิจเจริญสุข
66นาย
วีระพันธ์
พานิชย์
67นางสาว
สุภาภรณ์
จับจ่าย


สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา
68นาง
เกศินี
โสขุมา
69นางสาว
จัตุพร
แปวไธสง
70นาง
จุติมา
รัตนพลแสนย์
71นาง
ณัฐกฤตา
งามมีฤทธิ์
72นาง
นันทิยา
ทองหล่อ
73นาย
ปัญญา
ศิริโชติ
74นาง
พเยาว์
เนตรประชา
75นาง
รุ่งนภา
จันทรา
76นาง
ลาวัลย์
พิชญวรรธน์
77นางสาว
ลินดา
นาคโปย
78นาย
วรพล
วิแหลม
79นาย
สถิตย์
ประสิทธากรณ์
80นาง
อะเคื้อ
กุลประสูติดิลก
81นางสาว
อัญญา
ปลดเปลื้อง


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)


สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
82นาง
นวัสนันท์
วงศ์ประสิทธิ์
83นางสาว
ลัดดา
จารึกสถิตย์วงศ์
84นางสาว
วิภาวรรณ
กลิ่นหอม
85นางสาว
สมนาถ
ยอดมณี
86นาย
อธิคม
เกียรติวรกาญจน์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น