วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่คณะศึกษาศาสตร์


คำกล่าวแสดงความยินดีสำหรับบัณฑิตใหม่
ของ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เนื่องในโอกาสงานแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ใหม่
วันที่ ๔ ตุลาคม พ..๒๕๕๕
ณ อาคาร ๖๐ พรรษา มหาราชินี ๑ มหาวิทยาลัยบูรพา

บัณฑิต/มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์ที่รักทุกคน

วันนี้ เป็นวันที่มีความหมายยิ่งวันหนึ่งของบัณฑิตใหม่ทุกคน เพราะเป็นเสมือน "วันแห่งความสำเร็จ" เป็นวันที่สมควรจะร่วมกันปีติ ยินดีกับความสำเร็จร่วมกัน ทั้งในฐานะที่เป็นความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวของบัณฑิตในด้านการศึกษา และความสำเร็จที่ทุกท่านทำได้ ไม่เพียงความสำเร็จของตัวท่านเท่านั้น แต่ยังเป็นควาสำเร็จที่ท่านนำความชื่นใจ ความปราโมทย์ ยินดีแก่บุคคลรอบข้างของท่าน ไมว่าจะเป็น คุณพ่อคุณแม่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้าอา ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของท่านเอง บัดนี้ ท่านได้เป็นแบบอย่างของความสำเร็จ คนหนึ่งในครอบครัวหรือในวงศ์ตระกูลของท่านแล้ว
ความสำเร็จ" ที่เกิดขึ้นในวันนี้ เป็นความสำเร็จตามระบบที่สังคมโดยทั่วไปกำหนดวางกติกาและเงื่อนไขไว้ เป็นเพียงสัญลักษณ์ของการชนะเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เท่านั้น จากนี้ไปหน้าที่ ของบัณฑิตใหม่ทุกคน จำเป็นที่จะต้อง มุ่งมั่นเอาชนะเกณฑ์ใหม่ ที่เป็นกฏเกณฑ์ของสังคมทั่วไป นับตั้ง แต่การทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความสำเร็จตามเงื่อนไขของแต่ละบทบาทหน้าที่ จนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รักของผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา การจะไปถึง "ความสำเร็จใหม่" นี้ได้ จำเป็นต้องอาศัย ทั้งความรู้ ที่ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนมาจากมหาวิทยาลัย บูรณาการกับทักษะชีวิตอย่างมีศิลปะ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นเครื่องกำกับความประพฤติและการปฏิบัติทุกขั้นตอนของชีวิต และความสำเร็จสูงสุดในชีวิตของบัณฑิตใหม่ทุกคน คือ การได้เป็นแบบอย่างของความสำเร็จในชีวิตให้แก่บุคคลอื่นโดยทั่วไป การที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางของความสำเร็จอันสูงสุดได้นั้น จำเป็นต้อง มีการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มุ่งมั่นสั่งสมความดี มีวัตรปฏิบัติของการดำเนินชีวิตโดยกระทำแต่ในสิ่งที่ดี มีความหมายเพื่อส่วนรวมเป็นสำคัญ มิใช่เพื่อตนเอง มีความเพียร ความอดทน อดกลั้นเป็นวินัยอันสำคัญ โดยเฉพาะการเผชิญกับปัญหา อุปสรรคในชีวิตการทำงาน ทุกคนจะต้องเผชิญอย่างหาญกล้า ไม่ย่นย่อและท้อทอย ไม่เกี่ยงงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ คติธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่สำคัญ คือ สุทธิ ปัญญา เมตตา ขันติ กล่าวคือ การจะพิจารณาดำเนินการสิ่งใด จำเป็นต้องตั้งมั่นอยู่บนหลักของความบริสุทธิ์ที่กระทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง การพิจารณาแก้ปัญหา การตัดสินใจใดๆ อยู่บนพื้นฐานของการใช้กระบวนการพิจารณาอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้ กอปรด้วยปัญญาที่ชาญฉลาด การดำรงชีวิตมนุษย์ในสังคม "มีคนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ" การทำงานจึงยากที่จะหลีกเลี่ยงการถูกวิพากษ์ วิจารณ์ จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องมีความอดทนเป็นเกราะกำบังและสร้างความมั่นคงให้กับอารมณ์ของตนเอง และสุดท้าย จงมีเมตตาแก่ทุกคน ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเพื่อน หรือ เป็นคนที่ไม่ชอบเราก็ตาม จงแผ่เมตตาแก่ทุกคน แล้วชีวิตเราจะเป็นสุข สงบตลอดเวลา
คณะศึกษาศาสตร์ หวังและเฝ้าคอย รวมทั้งยินดีส่งเสริม สนับสนุนให้ศิษย์เก่าของคณะศึกษาศาสตร์ทุกคน เดินทางไปสู่ "ความสำเร็จใหม่" อันเป็นความสำเร็จสูงสุดในชีวิตนั้นให้ได้มากที่สุด และความสำเร็จนั้น สำคัญและมีความหมายมากกว่าความสำเร็จในวันนี้หลายเท่าตัว สิ่งสำคัญประการหนึ่ง ที่เป็นเงื่อนไขสำคัญของการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ในฐานะที่บัณฑิตใหม่ทุกคน เป็นศิษย์ศึกษาศาสตร์ บางแสน ร่วมกัน อย่างน้อยเรามีจุดร่วมกันคือ การเป็น "ลูกเทา-ทอง" ที่มีคุณสมบัติของ "สมองและคุณธรรม" โดยสมบูรณ์ ขอให้ทุกคนจงพยามยาม สนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่าง พี่-น้อง ชาวเทา-ทอง ตามโอกาสอันสมควร
ที่สุดแห่งการแสดงความยินดีในวันนี้ ผมในนามของคณาจารย์และบุคลากรชาวคณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนนิสิตปัจจุบันทุกคน ขอพลังแห่งความดีที่แต่บัณฑิตแต่ละท่านได้ประพฤติ ปฏิบัติมาได้จงเป็นแรงบันดาลให้ทุกคน จงประสบแต่สิ่งที่เป็นมงคล มีพลังกาย พลังใจในการที่จะปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในชีวิตที่งดงามและยิ่งใหญ่ในอนาคต ขอให้ทุกคนจงประสบความสุขและความสำเร็จในชีวิตตลอดไป

                                                                       ด้วยความปรารถนาดี

                                                            รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
                                                                      คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
                                                                          ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕สำนักงานคณบดี
โทร ๐๓๘-๑๐-๒๐๒๑
โทรสาร ๐๓๘-๓๙-๑๐๔๓

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น