วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

โรงเรียนปริยัติธรรม สายสามัญ


เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสไปนำเสนอแนวคิดการบริหารคุณภาพอย่างยื่น ให้แก่ คณะผู้บริหาร โรงเรียนปริยัติธรรม สายสามัญ ทั่วประเทศ ณ ศาลายา จังหวัดนครปฐม 
ได้เห็นวิสัยทัศน์ ของ โรงเรียนปริยัติธรรม สายสามัญ ว่าไว้ ดังนี้

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม ด้วยศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรม ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของโลกที่มีคุณภาพมาตรฐาน”

พันธกิจ ของการดำเนินงาน ประกอบด้วย
๑. จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรม
๒. พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็ง เป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานของไทยที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของโลก
๓. เผยแผ่ และทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นประเด็นสำคัญหรือวาระการพัฒนาตามพันธกิจ ที่จะอาศัยการขับเคลื่อนด้วยวิธีการทางยุทธศาสตร์ให้มีการพัฒนาที่บังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่าง โดดเด่น และก้าวกระโดด ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. การสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ
๒. การพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็ง และมีมาตรฐานเป็นโรงเรียนคุณภาพที่ยั่งยืน
๓. การเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาของโลก
๔. การทำนุบำรุง เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น