วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555

วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕"วันครู" นับเป็นอีกวาระหนึ่ง ที่ทุกคนในสังคม จะมีโอกาส รำลึกถึงพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และในมิติหนึ่ง ถือว่า "วันครู" เป็นวันที่ให้ความสำคัญกับ  วิชาชีพครู ถือเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่จำเป็นต้องใช้ทักษะ ความชำนาญเฉพาะด้าน  ช่วงชีวิตก่อนเป็นครูนั้น อาจจะเป็นช่วงเวลาการฝึก พัฒนาความเป็นครู ประมาณ ๔ ถึง ๕ ปี ในสถาบันการผลิตครู แต่ช่วงชีวิต หลังจากสำเร็จการศึกษา เป็นช่วงที่สำคัญและยาวนานที่สุด  การพัฒนาตนเองของครู ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด
"โทรทัศน์ครู" ถือเป็นนวัตกรรมการศึกษา สำคัญที่มุ่งพัฒนาวิชาชีพครู อย่างมุ่งมั่น วันนี้ วันครู โครงการโทรทัศน์ครู ขอแสดงความนับถือ คุณครูผู้ทรงคุณ ทรงไว้ซึ่งธรรมะ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับครูรุ่นใหม่และนักเรียน

หวังว่า วันนี้ "วันครู" จะบังเกิดสิ่งที่ดีๆ สิ่งที่เป็นมงคล สิ่งที่เป็นความหวังของครู บังเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยบ้าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น