วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

การประชุมเครือข่าย เทา-งาม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

เครือข่าย "เทา-งาม" เป็นการรวมกลุ่มของคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน ๕ มหาวิทยาลัย ที่อดีต เรามีจุดกำเนิดมาจากสถาบันเดียวกัน คือ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลังจากนั้น วิทยาเขตต่าง ๆ ก็ได้รับการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยแยกจากกัน เป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่พัฒนาประเทศในแต่ละภูมิภาคอย่างเต็มภาคภูมิ

วันนี้ (๕ มกราคม๒๕๕๕) คณะศึกษาศาสตร์ ทั้ง ๕ มหาวิทยาลัย อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มาประชุมปรึิกษาหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน อาทิ การพัฒนาวารสารวิชาการร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนิสิต การแลกเปลี่ยนบุคลากร การจัดการเรียนการสอนร่วม การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน และอื่นๆ 

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้เลือก รศ.ดร.ประวิตร  เอราวัณ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานที่ประชุม ประจำปี ๒๕๕๕ สำหรับการประชุมครั้งต่อไป จะประชุมที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๕๕  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น