วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการโทรทัศน์ครู ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการโทรทัศน์ครู ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ห้องเบต้า โรงแรมพูลแมน ซอยรางน้ำ กรุงเทพมหานคร  มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม หลากหลายท่าน โดยมี ศาสตราจารย์พจน์  สะเพียรชัย เป็นประธานการประชุม  ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์  ศาสตราจารย์สุมน  อมรวิวัฒน์  ศาสตราจารย์อารี  สัณหฉวี  ดร.ฉันทวิทย์  สุชาตานนท์  ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา  ดร.บุญลือ  ทองอยู่  คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ทีมงานบริษัท ปิโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเด็นการประชุมที่สำคัญ คือ การพิจารณา TOR การวิจัยผลกระทบโครงการโทรทัศน์ครู  โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล การเตรียมการจัดงานวันครู ๒๕๕๕  แผนปฏิบัติการโครงการโทรทัศน์ครู ปี ๒๕๕๕ และเรื่องอื่นๆ