วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โทรทัศน์ครูกับบทบาทการพัฒนาวิชาชีพครู

ครู นับเป็นอาชีพที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและโลก เพราะครูเปรียบเสมือนเป็นผู้สร้างสังคม ไปในทิศทางที่สามารถกำหนดทิศทางได้  คุณภาพครูจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งยวด การผลิตและพัฒนาครู ในโลกปัจจุบัน มีแนวคิดที่ยังถกเถียงและก็ยังไม่มีใครลงสรุปได้ว่า ระบบการผลิตครูด้วยรูปแบบใดจะดีที่สุด แต่ในปัจจุบันก็ยังมีนักวิชาการนอกวงการครู ใช้ทัศนะส่วนตัว มากำหนดทิศทางการผลิตครู ว่าทำอย่างนั้น ทำอย่างนี้ดีที่สุด ทั้งๆ ที่ท่านเหล่านั้น ก็ไม่เคยมาอยู่ในระบบการผลิตครูเลย น่าเศร้าใจมาก ในโลกนี้ ระบบการผลิตครู บางประเทศก็เชื่อว่า นำคนที่เรียนจบจากคณะอื่นๆ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มาอบรมการสอน แค่นี้ก็เป็นครูได้ไม่เห็นยาก (เพราะคนมักมองเพียงแค่ การสอนคือการบอก บอกบ และบอก) ส่วนอีกระบบหนึ่ง คือ การผลิตครูด้วยระบบการบูรณาการทั้งสาระและวิทยาการสอนเข้าไปด้วยกัน กลุ่มนี้เชื่อว่า การผลิตนักวิทยาศาสตร์ กับการผลิตครูวิทยาศาสตร์ นั้นเป็นคนละเรื่องกัน ดังนั้น การผลิตครูแบบนี้จะออกมาในรูปของ "วิทยาลัยวิชาการศึกษา" "วิทยาลัยครู" บ้าง สถาบันเฉพาะ บ้าง

ประเทศไทย ในอดีตเคยมี "วิทยาลัยวิชาการศึกษา" มี "วิทยาลัยครู" ของดีๆ แต่ก็ "ยุบเลิก" กลายสภาพเป็น คณะศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย ดังนั้น ครูที่ผลิตจากคณะศึกษาศาสตร์ ในปัจจุบัน ถือเป็นการผลิตครู แต่หลังจาก ครูจบจากมหาวิทยาลัยเข้าสู่โลกอาชีพ ระยะเวลาที่จะอยู่ในโลกอาชีพครู ประมาณ เกือบ ๔๐ ปี
ช่วงชีวิตการทำงาน เกือบ ๔๐ ปี จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา ระบบการพัฒนาครูประจำการ วิธีการที่ใช้มาแต่ดั้งเดิม คือ การฝึกอบรมครู แต่การอบรม ขาดระบบว่าหลังการอบรมแล้ว จะเกิดอะไรขึ้น หรือไม่เป็นไปตามยถากรรม

การสังเกต ติดตามการสอนของเพื่อนครู เป็นการเรียนรู้แบบเลียนแบบ และ การนำบทเรียนที่ดีของเพื่อนมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับตนเองว่า เอ...เขาทำได้  มันก็ไม่เห็นยากอะไรเนี่ย  ทำไมเราไม่ลองทำดูบ้างล่ะ ซึ่ง หัวใจสำคัญของโทรทัศน์ครู คือ การนำเสนอการปฏิบัติดี น่าประทับใจ เพื่อใช้เป็นตัวกระตุ้นให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากภายในใจครูก่อน  อันจะทำให้เป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนมากที่สุด

โทรทัศน์ครู จึงคาดหวังว่า จะเป็นตัวการสำคัญที่ช่วยพัฒนาวิชาชีพครู เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนับสำคัญ ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

2 ความคิดเห็น:

  1. ดีใจที่มีรายการโทรทัศน์ครูให้ชม เพราะได้แนวคิดและไอเดียร์ในการนำไปใช้ได้จริงจากประสบการร์ของเพื่อนครูคนอื่นๆ

    ตอบลบ
  2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำคัญยิ่งกับวิชาชีพครู
    นับวันยิ่งหายาก รายการดี ๆมีน้อยค่ะ

    ตอบลบ