วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Quality of Education

ผู้เขียน ได้มีโอกาสเป็นผู้ให้ข้อมูลในโครงการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก UNICEF ประเด็นหลัก คือ ต้องการจะระดมความคิดเพื่อมองภาพคุณภาพการศึกษาโดยรวมของไทย ทั้งนี้ กรอบความคิดส่วนหนึ่ง ที่เป็นมุมมองภาพรวม มีดังนี้

1. Goals of Education - Full human development, social good, National stability and comprtitiveness
2. Systems of education - Systematic relationships of elements in education provision, comprising teachers, admintrators, curriculum, resources, teaching and learning, management
3. Desirable outcome - students, community and society, nation

หากท่านใดมีความเห็นใด สามารถส่งมาร่วมให้ข้อมูลด้วยครับ ยินดีรับฟังครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น