วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

การประชุมคณะครูร่วมปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน PBL+Telecollaboration

วันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ ได้จัดการประชุมคณะครูและผู้อำนวยการที่รับผิดชอบโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning and Telecollaboration : PBL) มีโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
๑. โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
๒. โรงเรียนวัดอรุณรังษี
๓. โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา
๔. โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
๕. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
๖. โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี

จากการสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียน มีการเริ่มดำเนินการแล้ว สิ่งที่สรุปจะดำเนินการร่วมกันต่อไป คือ
ก. เตรียมทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดของนักเรียนกลุ่มใหม่ที่จะเริ่มดำเนินการในภาคเรียน ๑/๒๕๕๔
ข. จะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยอีก ๑ ครั้ง เพื่อเตรียมการรอบใหม่
ค. ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมยืนยันที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการวิจัยนี้ต่อไป โดยมหาวิทยาลัยบูรพาจะพยายามหาแหล่งทุนมาสนับสนุนการทำวิจัยต่อไป
ง. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์กลางขึ้นมาแล้ว ขอให้ทุกโรงเรียนเข้าไปใช้ด้วย
จ. ขอให้ครูและนักเรียน เข้าสมัครสมาชิกเว็บไซต์และใช้บล็อกด้วย

ปิดประชุมเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น