วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554

งานวัด : กิจกรรมสะท้อนวัฒนธรรมชุมชน : กรณีวัดบางเป้ง หนองมน ชลบุรี

วันที่ ๓-๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ วัดบางเป้ง หนองมน ชลบุรี ได้จัดงานประจำปี เพื่อนมัสการพระเถรานุเถระทีเป็นที่เคารพนับถือของชุมชน งานวัดบางเป้ง มีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การเสียสละช่วยกันทำข้าวต้ม ผัดไทย เต้าหู้ทอด หอยทอด รายได้ทั้งหมดถวายวัดแต่แรงงานและสิ่งของทุกคนช่วยกันเสียสละ นับเป็นกิจกรรมที่น่ายังสะท้อนถึงการมีจิตสาธารณะของชาวบ้านได้เป็นอย่างดี ทำอย่างไรเราจะใช้กิจกรรมนี้ช่วยถ่ายทอดแนวคิดและกิจกรรมให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้ตระหนักและเสียสละกันบ้่าง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น