วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แนวทางการใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์ครู(๑)

รายการโทรทัศน์ครู ถือว่าเป็นแหล่งรวมการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอนไว้เป็นอย่างดี ครูที่ปฏิบัติการการสอนควรที่จะใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์ครูเหล่านี้ แนวทางการใช้ประโยชน์จากรายการ ที่จะขอแนะนำในครั้งนี้ คือ การชมรายการที่ออกแบบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง เมื่อคุณครูชมแล้ว พยายามลองวิเคราะห์การสอนของคุณครูที่สอนในรายการโทรทัศน์ครูนั้นว่า มีจุดแข็งเรื่องอะไรบ้างที่ทำให้เขาจึงได้ถูกนำมาบันทึกไว้ในรายการโทรทัศน์ครู และความโดดเด่นของคุณครูในรายการโทรทัศน์นั้น ท่านมีความเห็นต่อการสอนของเขาอย่างไร หากเป็นท่านจะดำเนินการอย่างใด  และในการสอนครั้งนี้ อะไรคือจุดอ่อนของคุณครูในรายการโทรทัศน์ครูมากที่สุด

นำประเด็นที่ได้วิเคราะห์มาแล้วเบื้องต้น นำมาแลกเปลี่ยนกับผมได้ครับ ยินดีอย่างยิ่งที่หากจะมีคุณครูมาถกเถียงกันเรื่องการจัดการเรียนการสอนครับ หากทำได้ลักษณะนี้ จะนำไปสู่การวิจัยได้ในอนาคตครับ

ขอเป็นกำลังใจครับ

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔

เรียน สมาชิกชาวโทรทัศน์ครูทุกท่าน

เนื่องในวาระโอกาสอันเป็นมงคล ที่จะเริ่มศักราชใหม่แห่งปี "กระต่าย" พุทธศักราช ๒๕๕๔ ขอให้ปีใหม่นี้จงเป็นปีแห่งความสำเร็จ ความสมหวัง ความรุ่งเรือง ความก้าวหน้ามีพลังสติปัญญาอันเฉียบแหลม พลังกายที่แข็งแรง สุขภาพที่สมบูรณ์ มีความสุข สนุก สดชื่น สมหวังในสิ่งที่ถูกต้องตามธรรม ตลอดปี พุทธศักราช ๒๕๕๔ และตลอดไป

หวังว่าทุกท่านคงจะร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมการศึกษา "โทรทัศน์ครู" ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจบนพื้นฐานของการทำงานที่ดีมีธรรมาภิบาลร่วมกันอย่างสร้างสรรค์จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ

ด้วยความมุ่งมั่นและปรารถนาดีอย่างจริงใจ

รศ.ดร.มนตรี  แย้มกสิกร
ผู้อำนวยการโครงการโทรทัศน์ครู

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ปัจจัยความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่รัฐบาลได้ประกาศดำเนินการตั้งแต่บัดนี้นั้น แต่สิ่งที่สะท้อนถึงคุณภาพการศึกษาไทย มีแนวโน้มเริ่มต้นไม่ดีตั้งแต่ต้น สิ่งที่จะพบได้ทันที คือ ผลการประเมิน PISA2009 จะพบว่าโดยภาพรวมประเทศไทยมีคุณภาพการศึกษาลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อ ๑๐ ปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจน จำนวนเงินที่ใช้เพื่อจัดการศึกษาก็สูงแต่ผลตอบแทนไม่สูงตาม

ปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน คือ "ครู" เพราะครูจะเป็นผู้ที่จะสร้างสรรค์ พัฒนาผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิดที่สุด ประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นจากผู้เรียน การมุ่งพัฒนาแต่กายภาพ ทาสีตึก เพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ สนามหญ้าสวยงาม แต่ผู้เรียนไม่ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ การจะเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาก็คงเป็นไปได้ยาก

ในระยะเวลาที่ผ่านมานับสิบปี ประเทศไทย ยังไม่พบว่ามีรัฐบาลชุดใดที่จะสนใจมุ่งพัฒนาที่ครู ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  การพัฒนาวิชาชีพครูในด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องจะเป็นหนทางที่ถูกต้องที่สุด

โทรทัศน์ครู เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่จะช่วยยกระดับการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้อย่างแน่นอน

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การเชิญชวนให้ใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์ครู

ผมได้มีโอกาสไปบรรยายเพื่อเชิญชวนให้ครู นักศึกษาครู ผู้บริหารได้ใช้ประโยชน์จากรายบการโทรทัศน์ครู จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้
๑. วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. บรรยายที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมฟังประมาณ ๖๐ คน
๒. วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ โรงแรมโลตัส ปางสาวนแก้ว โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ จำนวนประมาณ ๒,๓๐๐ คนเศษเข้ารับฟัง
๓. วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ โรงเรียนรัตนโกสิทร์สมโภช จตุจักร มีครูเข้าฟังประมาณ ๔๐ คน

แต่เท่าที่ประเมินแล้วพบว่า ผู้บริหารระดับนโยบายก็ยังไม่มีความเข้าใจและยังมองไม่เห็นว่าปัจจัยสำคัญที่สุด คือ ครู แต่นโยบายส่วนใหญ่ก็ยังเล่นเรื่อง กายภาพ คอมพิวเตอร์ ต้นไม้ใบหญ้า เสียส่วนใหญ่

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

งานอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดงานปฏิรูปอุดมศึกษา ปฏิรูปประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การจัดแสดงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับ TQF  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  การจัดรายวิชาศึกษาทั่วไป นิทรรศการผลการดำเนินงานของ สกอ. รวมถึงโครงการโทรทัศน์ครู ในช่วงเวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. ห้องประชุม ๔-๗ มีการอภิปราย เรื่อง โทรทัศน์ครู มีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย รศ.ดร.มนตรี  แย้มกสิกร  อ.วัลยา  นิหมัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรถไฟ บางละมุง  อ.ชาคริต  หะซัน อาจารย์โรงเรียนบ้านรถไฟ  นายบุญนิธิ  ดัสกุล นิสิตฝึกสอนของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมี ดร.อุบลวรรณ จาก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินรายการ มีผู้สนใจเข้าฟังจำนวนประมาณ ๑๐๐ คนเศษ ที่น่าประทับใจ คือ ดร.ชุมพล  พรประภา ท่านสนใจโครงการโทรทัศน์ครูมาก ให้คำแนะนำที่ดีมาก นอกจากนั้น ยังมีผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ให้กำลังใจอีกมากนับเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจ ทุกคนเสนอแนะให้ประสานงานกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอความร่วมมือใกนการขับเคลื่อนเชิงนโยบายให้ครูทั้งประเทศได้ใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์ครู

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมน้อมรับคำเสนอแนะและจะพยายามอย่างที่สุดในการดำเนินงานให้เต็มกำลังความสามารถ

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรม "ไม้เรียวเกม" ครั้งที่ ๑๒ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูและนักวิชาการไทย: ศถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง

ปัจจุบันครูและนักวิชาการจำนวนมาก กำลังมัวเมากับความพยายามในการทำผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยะฐานะเป็น "ชำนาญการพิเศษ" "เชี่ยวชาญ" "เชี่ยวชาญพิเศษ" โดยเป็นการทำวิจัย สร้างผลงานวิชาการ กันมากมาย แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ การจ้างทำผลงาน การคัดลอกผลงาน การดัดแปลงผลงาน ทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน นอกเหนือจากพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้น ยังมีสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกประการหนึ่ง คือ การที่ครูและนักวิชาการ (รวมถึงคนที่รับจ้างทำผลงาน)มีมโนทัศน์ (concept) ที่คลาดเคลื่อนอย่างมาก อาทิ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพสื่อ E1/E2 กับ 80/80 หรือ 90/90 การสร้างผลงานที่เป็นแบบเดียวกัน สร้างพัฒนาสื่อ หาประสิทธิภาพสื่อ วัดความพึงพอใจของนักเรียน เช่นนี้เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังมีกรณีการวิจัยอื่นๆ อีกหลายประการ สิ่งเหล่านี้ ครูและนักวิชาการที่ทำผลงานควรต้องตระหนักถึง "ความหายนะ" ของประเทศที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อแลกกับสิ่งที่เป็น "คุณภาพจอมปลอม" - น่าเศร้า น่าสงสารประเทศไทย น่าสงสารคนไทยที่ต้องจ่ายภาษีมาให้คนโกงทางวิชาการ

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

งานโสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๕ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ที่เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา และ/หรือคอมพิวเตอร์ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ร่วมกันจัดงาน "โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย" ครั้งที่ ๒๕ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ อาคารสารนิเทศ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนิสิต นักศึกษา จากประมาณ ๒๕ สถาบันเข้าร่วม สำหรับเจ้าภาพในครั้งที่ ๒๖ พ.ศ.๒๕๕๔ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมา และครั้งที่ ๒๗ พ.ศ.๒๕๕๕ คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

ไม้เรียวเกม ครั้งที่ ๑๒ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมกันจัดกีฬาสัมพันธ์ "ไม้เรียวเกม" ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ นอกจากเกมกีฬาแล้ว ยังมีกิจกรรมการแนะนำโทรทัศน์ครู มีนิสิต นักศึกษา สมัครสมาชิกมากกว่า ๑,๐๐๐ คน ทุกคนมีความสุขสนุกสนานและสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นับเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของนิสิต นักศึกษาครู ๕ มหาวิทยาลัย

การเฉลิมฉลองคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ผมได้ไปบรรยาย เรื่อง ครูไทยในทศวรรษหน้า รวมทั้งโทรทัศน์ครู มีคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าฟังประมาณ ๔๐๐ คน พร้อมกันนั้น มีการรับสมัครสมาชิกโทรทัศน์ครู ผลตอบรับทุกคนให้ข้อคิดที่ดีมากๆ ขอบคุณมาก