วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

แผนยุทธศาสตร์โครงการโทรทัศน์ครู

โครงการพัฒนาระบบ Teacher TV : การวิเคราะห์นโยบาย เนื้อหา ออกแบบจัดทำบทรายการ พัฒนาและผลิตเผยแพร่เนื้อหาบนสื่อ ปี 2553- 255
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการบริหารจัดการและพัฒนาโครงการพัฒนาระบบ Teacher TV : การวิเคราะห์นโยบาย เนื้อหา ออกแบบ จัดทำบทรายการ พัฒนาและผลิตเผยแพร่เนื้อหาบนสื่อ ภายในปีงบประมาณ 2553 – 2555 ภายใต้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์หลักและวัตถุประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้วิสัยทัศน์


โทรทัศน์ครูเป็นสื่อคุณภาพที่ช่วยขยายโลกทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจให้ครูและบุคลากรทาง การศึกษา ริเริ่มการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การบริหาร และการนิเทศ มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียนและสังคมไทย


พันธกิจ


1. ผลิตรายการโทรทัศน์ครูที่มีคุณภาพที่สะท้อนนโยบายการศึกษา ปัญหาการศึกษาของประเทศ และแนวทางแก้ไข


2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนิสิตนักศึกษาครู ได้พัฒนาการเรียนการสอน การบริหารและการนิเทศโดยใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์ครู


3. รวมพลังสร้างเครือข่ายครู เพื่อขับเคลื่อนวงการศึกษาไทย


4. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย


5. ประกันคุณภาพภายในยุทธศาสตร์หลัก


S1 ผลักดันและส่งเสริมให้ครูพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การบริหารและการนิเทศ


S2 ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายกับโครงการโทรทัศน์ครู


S3 พัฒนาระบบการผลิตรายการโทรทัศน์ครูที่มีคุณภาพ


S4 ผลักดันการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ครูให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย


S5 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงโครงการโทรทัศน์ครู

การประชุมวิชาการนานาชาติและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาครู-EDUCA2010

               โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกที่ไร้ขอบเขตและพรมแดนอย่างแท้จริง เพราะการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ททำให้ทุกอย่างสื่อสารถึงกันเพียงแค่เสี้ยงวินาทีและทันทีทันใด การเรียนรู้ด้วยการถอดบทเรียนที่ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวมาแล้ว นับเป็นหนทางการเรียนรู้ที่รวดเร็วและมีคุณค่ามากวิธีหนึ่ง
                 การจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการด้วยการนำบทเรียนแห่งความสำเร็จจากทั่วโลกมารวมไว้ในที่เดียวกันนั้นนับเป็นวิธีการเรียทางลัดและประหยัดที่สุด มีคุณค่าอย่างที่สุด งานประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการเรียนการสอนหรือเรียกย่อๆ ว่า EDUCA นับเป็นกิจกรรมการประชุมทางวิชาการของประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งและรวบรวม เรียนเชิญท่านผู้รู้และผู้เล่นโดยตรงทางการศึกษาจากประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษามาแบ่งปันประสบการณ์ในงานนี้ ได้แก่

1. “Education of the 21st Century - What Works in Education: UNESCO Studies and Views”

      Dr. Gwang-jo KIM, Director, UNESCO Bangkok, Thailand (Confirmed)
2.  “Korea’s Strategies in Education Management”

      Dr. Lee Hyun-Chong, President, Sangmyung University, Korea (Confirmed)
3. “Construction of Teacher Knowledge in Teacher Education in Finland”

      Prof. Dr. Jari Lavonen, Director, Department of Teacher Education, Faculty of Behaviourial Sciences,
      University of Helsinki, Finland (Confirmed)
4.  “Higher Education to Advance Global Competency in the 21st Century”

      Dr. Fernando M. Reimers   Ford Foundation Professor of International Education Director International
      Education Policy Program
      Harvard Graduate School of Education, Harvard University, USA (Confirmed)
5.   “Teacher Education and the Teaching Practices in Finland – How to Combine Theory and Practices?”

      Dr. Markku Pyysiainen Administrative Principal, Adjunct Professor
      Helsinki Normal Lyceum, Finland (Confirmed)
6.   “Innovative approach in Teacher Continuous Professional Development: Teachers.TV”

      Mr. Andrew Bethell, CEO, Teachers.TV, U.K (Confirmed)
7.   Dr. Chinnapat Bhumirat, Secretary-General, Office of the Basic Education Commission,  
      Ministry of Education, Thailand (Confirmed)
8.  School management and Educational Leadership

     Mrs. Julie Hoo, Principal, the Raffles Girls’ School, Singapore, The Top Independent Girls’ 
     School in Singapore (Confirmed)
9.  Schools for the 21st Century Skills - Thailand’s Present and Future

     Dr. Direk Pornsima, President, Secretariat Office of the Teachers’ Council of Thailand (Invited)
10.The Experiences in the Whole School System Reform towards schools of the 21st Century Skills –
      Finland Context

     Dr. Markku Pyysiainen, Administrative Principal, Adjunct Professor , Helsinki Normal Lyceum, Finland   
     (Confirmed)
11.Dr. Sumate Yamnoon, Secretary-General, Office of the Higher Education Commission (Confirmed)
12.The Future of Teacher Education – New Thinking, New Approaches

     Dr. Molly Lee, Coordinator, APEID and Senior Programme Specialist in Higher Education, UNESCO
     Bangkok, Thailand (Confirmed)
13.Quality in Teacher Education – How to Define and How to Achieve it?
     (Recruitment & admission, pre-services, induction and in-services)
     Prof. Dr. Jari Lavonen, Director, Department of Teacher Education, Faculty of Behaviourial Sciences,  
     University of Helsinki, Finland (Confirmed)
14.Thailand’s Teacher Education – Thai Thinking, Thai Approaches

     Assoc. Prof. Dr. Varakorn Samkoset, President, Dhurakij Pundit University and Former Deputy Minister
     of Education, Thailand (Confirmed)

*Conference fee is Baht 500 including coffee break, Thai buffet lunch, canvas bag, handout and simultaneous translation from English into Thai.

จึงขอเชิญชวนนักการศึกษา นักบริหารการศึกษา ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจแวดวงการศึกษา งานนี้ไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาด