วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การบรรยายในงาน WUNCA ที่ มทส.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๑๓.๕๐-๑๔.๔๐ น.อาคารเรียนรวม ๒ ห้อง ๕๒๐๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผมได้มีโอกาสไปบรรยายเรื่อง Social Media กับการพัฒนาวิชาชีพครู มีผู้สนใจเข้าฟังประมาณ ๕๐ คนเห็นจะได้ครับ หากท่านใดสนใจติดตามได้ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การเริ่มทดลองออกอากาศผ่านช่องสัญญาณดาวเทียม ช่อง ๓๖

โครงการคุรุโทรทัศน์ หรือโทรทัศน์ครู ได้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม ๕ ชนิดสัญญาณ KU Band เพื่อเผยแพร่รายการโทรทัศน์ครู อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา โดยมีวงรอบของการออกอากาศช่วงละ ๔ ชั่วโมง รวม ๔ รอบ รวม ๑๖ ชั่วโมง ขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบการเคเบิ้ลท้องถิ่นโปรดกรุณาอนุเคราะห์ช่วยนำสัญญาณบรรจุในช่องรายการบริการของท่านด้วยครับ

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ความกตัญญูของศิษย์ที่มีต่อครู


พิธีไหว้ครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมธำรง บัวศรี

คุรุบูรพา ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมการพบปะครูและประชาสัมพันธ์โครงการโทรทัศน์ครู

วันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ทีมงานสร้างเครือข่ายครู จะเดินทางไปจัดกิจกรรมกับกลุ่มครูในพื้นที่เมืองพัทยา และในขณะเดียวกัน มีการจัดกิจกรรมการเผยแพร่รายการ"ครูมืออาชีพ" ในงานวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ หอประชุม ธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยในงานเดียวกันนี้ มีสำนักการมีส่วนร่วมของสถานีโทรทัศน์ไทย (Thai PBS) เดินทางมาจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์สาธารณะในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโทรทัศน์ครู

การบริหารโครงการโทรทัศน์ครู นับเป็นการบริหารโครงการขนาดใหญ่ ที่มีความท้าทายต่อความสำเร็จอย่างยิ่ง การบริหารโครงการโทรทัศน์ครู จึงได้ดำเนินการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาระบบโทรทัศน์ครู ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ขึ้น โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้
"รายการโทรทัศน์ครู เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา"

การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าว จำเป็นต้องมีพันธกิจ ยุทธศาสตร์หลัก เป้าประสงค์และตัวดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน ซึ่งจะขอนำเสนอในวันต่อๆ ไป

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ประเด็นที่น่าสนใจศึกษา-วิจัยกับโครงการโทรทัศน์ครู

หากท่านที่ติดตามรายการ"ครูมืออาชีพ" ของโครงการโทรทัศน์ครูอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้น จะพบว่า รายการที่นำเสนอนั้นล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมการออกแบบการเรียนการสอนที่กระตุ้นแรงบันดาลใจให้ครูได้เป็นอย่างดี แต่มีข้อสังเกตต่อรายการที่นำเสนอที่สามารถนำไปสู่ประเด็นปัญหาการศึกษา วิจัยได้ ดังนี้
๑.การออกแบบการเรียนรู้ของครูทุกคนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น จะมีลักษณะของการทำให้ผู้เรียนมีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างแข็งขัน กระฉับกระเฉงตลอดเวลา
๒.นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้คิด-แสดงความเห็นแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเสมอ
๓.การเรียนการสอน จะมีชีวิตชีวามาก ไม่อ่อนล้า เนือยๆ ไม่น่าเบื่อ
๔.คุณครูจะทุ่มเทสุดชีวิตจิตใจ เต็มที่กับการจัดการเรียนรู้
๕.ครู(ต่างประเทศ)จะมีลีลา การแสดงออกมากกว่าครูไทยอย่างชัดเจน ดูแล้วรู้สึกตื่นเต้นตามไปด้วย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ หากมีการวิเคราะห์รายการเฉพาะกลุ่มสาระ น่าจะมองเห็นประเด็นแนวโน้มของการออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนมากกว่านี้ และหากมีการกำหนดแนวคิดในการวิเคราะห์ให้อิงหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรู้ น่าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาได้อย่างมีคุณค่าแน่นอน

แนะนำรายการโทรทัศน์ครูกับนิสิต

ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมการแนะนำรายการโทรทัศน์ครู ให้กับนิสิตที่เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร ระหว่างเวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้อง QS1-201 มีนิสิตให้ความสนใจเข้ารับฟังประมาณ 70 คน และในตอนท้ายชั่วโมง มีการอภิปราย ซักถามประเด็น เป็นประโยชนสำหรับการพัฒนารายการโทรทัศน์ครูเป็นอย่างยิ่ง

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เวลาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)

รายการครูมืออาชีพ ได้รับเวลาออกอากาศใหม่ทาง สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) โดยจะเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๒๐.๓๕-๒๐.๕๐ น. จึงขอเชิญชวนสมาชิกและเพื่อนครู และผู้สนใจติดตามรายการได้ตามวัน เวลาดังกล่าว หวังว่าช่วงเวลานี้จะตรงกับเวลาว่างและเวลาดีๆ ของทุกท่านมากที่สุดเวลาหนึ่ง