วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การบริหารโครงการขนาดใหญ่

การบริหารโครงการขนาดใหญ่ ดังเช่นโครงการโทรทัศน์ครู การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยทำให้แผนการบริหารงานมีความชัดเจน มีเป้าหมายที่ชัด แต่ปัญหาใหญ่ คือ ปัญหาการสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงานที่เข้ามีความเข้าใจตรงกัน มีแนวคิดที่สอดคล้องไปด้วยกัน การประชุมเพื่อสื่อสารเป็นสิ่งที่จำเป็น นอกจากการประชุมแล้วการสื่อสารในรูปแบบอื่นก็ต้องทำตามด้วย การจัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน การจัดระเบียบข้อมูลข่าวสาร ล้วนแล้วแต่มีส่วนสำคัญเกี่ยวพันกันไปทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553

โทรทัศน์ครูกับโทรทัศน์การศึกษา(ETVthai.tv)

โทรทัศน์ครู(Thai Teacher TV)ได้รับความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ (ETV Thai)จะนำรายการโทรทัศน์ครู "ครูมืออาชีพ" ออกอากาศทุกวัน ระหว่างเวลา 20.35-20.50 น.เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 นี้เป็นต้นไป โครงการโทรทัศน์ครูต้องขอขอบคุณ ท่าน ผอ.รัชดา คลี่สุนทร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การสร้างการมีส่วนร่วมของนิสิต นักศึกษาครู

โครงการโทรทัศน์ครู จะเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการเสาะแสวงหา "ครูที่ประทับใจ" แล้วถ่ายทำเป็นคลิปวีดิโอ ส่งเข้ามาประกวดในโครงการโทรทัศน์ครู ทั้งนี้จะมีส่วนช่วยเฟ้นหา ครูที่มีแนวการปฎิบัติที่ดี อันจะเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่รายการโทรทัศน์ครูอีกทางหนึ่งด้วย

ประชุมประสานงานร่วมระหว่างบริษัท ปิโก้ จำกัดกับคณะกรรมการบริหารโทรทัศน์ครู

วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. มีการประชุมประสานงานร่วมระหว่าง คณะทำงานบริษัทฯกับคณะกรรมการบริหารโทรทัศน์ครู เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการทำงานโทรทัศน์ครู การวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน ผลการดำเนินงาน การแก้ปัญหาการส่งงวดงาน ทำให้การทำงานราบรื่นดีขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2553

Andrew Bethell, Teachers TV25 June, 2009

In the wake of the Digital Britain report, John McVay has reminded us that the government is committed to delivering the bulk of its services online - and that this could generate new work for the indie sector. The big question, however, is what will the government be looking for and will there be enough money to pay for it?

Currently, the vast majority of online services are provided through relatively traditional web-based and text-driven applications. But video is fast becoming the online medium of choice and Stephen Carter’s 2Mb minimum is set at that level precisely because it is perceived to be what is required to receive video streams.

The video content that is currently storming the web through BBC iPlayer, and to a large extent through YouTube, is generated by broadcast television. It costs a substantial amount of money to make. Yes, there is a variety of web-only content that matches broadcast standards technically and creatively - but it is still a very small percentage of that total video. As it stands, there simply isn’t enough funding in the system to generate the high-quality web-only video that the government is going to require if it is to deliver its public service messages.

According to Digital Britain, there will be significant spend on complex applications and platforms that will provide multimedia agencies with work. However, the questions that matter to indie producers eager to get their hands on some of that £200m are: how much will go towards high-quality video? And will it be enough to set a standard high enough to engage a public whose expectations have been firmly set by the finest broadcasting system in the world?

I suspect that the numbers will not add up. We may have a blueprint for getting the pipes to the last 30% of the population, but we still don’t know how the public service poetry that will inform and empower them will be funded.

Andrew Bethell is chief executive and creative director, Teachers TV

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553

หากเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตครูเป็น 5+1 หรือ 4+2

ในประเทศฟินแลนด์ ที่ถือว่าเป็นประเทศที่จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเป็นอันดับ ๑ ของโลก ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ การอ่าน ตามการประเมินของ OECD ภายใต้โครงการ PISA (http://www.oecd.org/) การผลิตครูของฟินแลนด์ แยกเป็น Class teacher และ Subject teacher นั่นคือ ครูที่สอนระดับประถมศึกษา ที่สอนได้หลายวิชาแต่ไม่ลึกซึ้งเชิงเนื้อหามากนัก กับครูที่สอนระดับมัธยมปลาย ต้องมีความรู้ที่ลึกซึ้งมากหน่อย (Quality teacher Quality education) ดังนั้น ครูที่จะผลิตจึงมีความมุ่งหวังต่างกัน ครูของฟินแลนด์จะสำเร็จการศึกษาปริญญาโททุกคน (Master of Teaching) (หากท่านใดสนใจรายละเอียด ติดตามเรื่องนี้ต่อไปในงานประชุมวิชาการนานาชาติ EDUCA 2010 ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ ไบเทค บางนา)(www.educa-iclt.com/) จะมีวิทยากรจากกระทรวงศึกษาธฺการฟินแลนด์จะมาบรรยายด้วยและมีโปรแกรมที่น่าสนใจอีกมา รวมทั้งโทรทัศน์ครูจากประเทศอังกฤษ

หากบ้านเราประเทศไทย จะปฏิรูปการผลิตครูใหม่ ให้สำเร็จการศึกษา อย่างน้อยปริญญาโท ซึ่งปัจจุบันครูจะต้องเรียน ๕ ปี อยู่แล้ว (ซึ่งผมเชื่อว่า การเรียนแบบตั้งใจมาเป็นครู หลักสูตรออกแบบเพื่อผลิตครู จะดีกว่า) หากให้คนที่เรียนจบต่ออีก ๑ ปีเพื่อให้สอนระดับมัธยมปลาย หรือ ท่านคิดว่า จะเป็น ๔ ปี จากคณะอื่น แล้วมาต่อครูอีก ๒ ปี อย่างไหนท่านเชื่อมากกว่าครับ

การส่งมอบงานโครงการโทรทัศน์ครู งวดที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร รศ.ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย อาจารย์เอกวิทย์ โทปุรินทร์ และคณะ ได้เดินทางไปชี้แจงการปฏิบัติงานและส่งมอบงวดงานแก่คณะกรรมการตรวจรับโครงการโทรทัศน์ครู ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คุณภาพการศึกษา ต้องเริ่มที่คุณภาพครู

กระแสการปฏิรูปการศึกษาเป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมเรียกร้อง เพราะสภาพสังคมปัจจุบัน นับวันปัญหามีแต่จะสลับซับซ้อนเกินกว่าที่จะแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น หนทางที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน คือ การให้การศึกษาที่ถูกต้องแก่เยาวชนรุ่นใหม่ ให้รู้จักคิดวิเคราะห์ พิจารณาในสิ่งที่ควร มีวิถีคิดที่เหมาะสมกับสภาพของสังคม

ครู คือ บุคคลตั้งต้นของคุณภาพคนในสังคม เพราะครูเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลที่สุด รองมาจากพ่อแม่ "คุณภาพการศึกษาจะไม่ดีขึ้น หากคุณภาพครูยังด้อยคุณภาพ" สภาพปัญหาปัจจุบัน สถาบันผลิตครู มีความอ่อนแออย่างมาก เหตุเพราะระยะเวลาที่ผ่านหลายรัฐบาล ไม่เคยให้ความสนใจใยดีกับ คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ กลับมองแบบดูแคลนด้วยซ้ำไปว่า เป็นคณะที่เอาไว้เผื่อเลือกคณะสุดท้าย ไม่รู้จะเรียนอะไร ค่อยเลือกมาเป็นครู ยิ่งไปกว่านั้น นักการศึกษา(บางคน) รัฐมนตรี (บางคน) ยังไม่เคยสนใจที่จะหันกลับมาแลดูสักนิดว่า หากปล่อยปละละเลย ไม่เคยคิดว่า หากวันหนึ่ง คณาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เกษียณอายุไปตามวัย จะคนที่ไหนเข้ามาทดแทน การสร้างคนเพื่ออนาคต ไม่เคยได้รับการสนใจ มาถึงวันนี้ มองเห็นแล้วว่า ปัญหาวิกฤตเรื่อง การขาดแคลน ครูของครู เกิดขึ้นแล้ว ความอ่อนแอของสถาบันผลิตครู ส่งผลต่อคุณภาพการผลิตครูอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้ อาจจะช้าไป ทำไมนักการเมือง พรรคการเมืองไม่เคยจะมีความคิดที่มองการณ์ให้ไกลกว่าผลประโยชน์ เพียงเพื่อหาคะแนนเสียงระยะสั้น ไม่เห็นนักการเมืองคนไหน จะคิดแบบ รัฐบุรุษทางการศึกษาบ้างเลย

น่าดีใจว่า ขณะนี้เริ่มพอจะมองเห็นสัญญาณของการมีความหวังว่า การแก้ปัญหาครูของครู การแก้ปัญหาคุณภาพครู การแก้ปัญหาการขาดแรงจูงใจที่จะดึงดูดคนเก่งและดี มาเรียนครู พอจะมองเห็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบขึ้นมาบ้าง แต่จะเป็นจริงแค่ไหนยังต้องรอดูกันต่อไป

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การตอบรับจากครูในต่างจังหวัด ภาคเหนือ

ผมได้มีโอกาส เดินทางไปเก็บข้อมูลโครงการวิจัยในภาคเหนือ ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง จากการที่ได้สัมภาษณ์ครูและผู้บริหาร พบว่า มีครูจำนวนประมาณ ร้อยละ ๑๐ เคยชมและรู้จักรายการ "ครูมืออาชีพ" นับว่าน่าดีใจที่ครูที่ชม บอกว่าเป็นรายการที่ดีและมีประโยชน์ สิ่งที่ผมคิดว่าจะดำเนินต่อไป คือ ทำอย่างไร จึงจะมีการต่อยอดของการนำวิธีการปฏิบัติที่ดีนี้สู่การวิจัยและพัฒนาต่อไปอีก จึงอย่างตั้งประเด็นตรงนี้ว่า หากมีคุณครูท่านใดสนใจจะเป็นเครือข่ายในการใช้แง่คิดจากรายการโทรทัศน์ครูนำไปสู่การวิจัยในชั้นเรียนต่อไปก็ขอเชิญพูดคุยกันได้เลยครับ