วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้รายการโทรทัศน์ครู

รายการโทรทัศน์ครู นับได้ว่าเป็นสื่อที่มีคุณภาพ มีการออกแบบสาร (Message design) ไว้เป็นอย่างดี สามารถสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิดให้กับครูได้ ดังนั้น สิ่งที่น่าสนใจและเป็นคำถามที่ท้าทายต่อนักวิจัยคือ
1. หากจัดสถานการณ์ให้ครู (จำนวนหลายคน) ได้ชมรายการนี้อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลต่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครูเหล่านั้นอย่างไรบ้าง อาจจะทำเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพหรือการวิจัยผสานวิธีก็น่าสนใจ
2. หากจะออกแบบ รูปแบบการนำสื่อที่มีคุณภาพเหล่านี้ไปใช้ในการอบรมหรือพัฒนาคนที่จะออกไปเป็นครู หรือ พัฒนาครูประจำการ เพื่อทำให้ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีคุณภาพดีขึ้น กระบวนการหรือขั้นตอน ของรูปแบบนั้น ควรจะเป็นอย่างไร
3. จากรายการโทรทัศน์ครู จำนวนหลายร้อยรายการในแต่ละกลุ่มสาระ ซึ่งแต่ละรายการนั้น คัดสรรคุณครูระดับมืออาชีพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาเป็นแม่แบบทั้งนั้น หากจะนำรายการเหล่านั้นมาวิเคราะห์และสังเคราะห์หาประเด็นร่วมว่าอะไร คือ ปัจจัยที่ทำให้คุณครูเหล่านั้น ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้ อาจจะตามไปสัมภาษณ์คุณครูเหล่านั้นถึงแนวคิด วิถึชีวิตด้วย ก็น่าจะเป็นงานวิจัยที่น่าอ่านมาก
4. การออกแบบกิจกรรมให้คุณครูทำวิจัยในชั้นเรียน โดยการนำประเด็นความคิดที่ได้จากรายการโทรทัศน์ครู ไปออกแบบกิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาวิธีการส่งเสริมสนับสนุนการใช้โทรทัศน์ครูให้มีประสิทธฺภาพสูงยิ่งขึ้นอีก

แนวคิดเหล่านี้ สามารถนำไปขยายเป็นงานวิจัยได้อีกมาก หากท่านใดสนใจ ผมยินดีจะเข้าร่วมทีมหรือเป็นที่ปรึกษาการวิจัยด้วยความยินดียิ่ง

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ครูของ รมช.ชัยวุฒิ

วันนี้ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น. นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาบันทึกเทปรายการ "ครูมืออาชีพ" เพื่อนำออกเผยแพร่ในโครงการโทรทัศน์ครู
ขณะนี้ การดำเนินงานของโครงการโทรทัศน์ครู กำลังดำเนินการสร้างเครือข่ายครูทั่วประเทศ โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือจาก คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ และจะมีการเดินทางไปพบคุณครูตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนั้น ยังจะมีการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาครู เป็น "แมวมอง" ค้นหา "ครูมืออาชีพ" จากโรงเรียนต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์และนำเสนอในรายการ "ครูมืออาชีพ"

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เหตุใดต้องมีรายการครูมืออาชีพ

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ ท่านที่ติดตามชมรายการโทรทัศน์ครูอย่างมากมาย ถือว่าเป็นการแจ้งเกิดของรายการที่น่าชื่นใจมาก สำหรับคนทำงานมีกำลังใจมากครับ มีคำถามจากผู้ชมถามเข้ามายังรายการ ผมในฐานะผู้อำนวยการโครงการโทรทัศน์ครู ขอตอบคำถาม ดังนี้ครับ
๑.เหตุใดต้องมีรายการครูมืออาชีพ
ต้องเรียนว่า แนวคิดการพัฒนาวิชาชีพครู นอกจากจะใช้วิธีการอบรมแบบดั้งเดิมที่นิยมกระทำกันในปัจจุบันแล้ว วิธีการให้ครูได้มีโฮกาสไปสังเกตการสอนของเพื่อนครูที่มีการปฏิบัติที่ดี อันจะทำให้เกิดแรงบันดาลใจในตัวครูขึ้นมา แต่การให้ครูไปสังเกตการสอนของเพื่อนครูคนอื่น อาจจะกระทำได้น้อยและช้า การนำเทคโนโลยีด้านโทรทัศน์เข้ามาบันทกภาพที่เป็นจุดสำคัญ ย่นย่อสถานการณ์ที่สำคัญ ชี้ประเด็นที่ชัดเจน ก้จะทำให้ย่นย่อเวลาการเรียนรู้ได้ และด้วยเสน่ห์และธรรมชาติของโทรทัศน์ จึงทำให้การติดตามชมรวดเร็วทันใจและประหยัดเวลา ดังนั้น รายการครูมืออาชีพที่เกิดขึ้น จึงมีเป้าหมายหลักที่ทำรายการขึ้นมาเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจให้คุณครูทั่วประเทศได้เกิดปรกายความคิดในการที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อลูกศิษย์ให้มีประสิทธิภาพเกิดบรรยากาศที่เป็นการเรียนที่มีความสุขสนุกสนาน นอกจากนั้น ยังเป็นการสื่อความถึงพ่อ แม่ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ประชาชน ได้เกิดการรับรู้ เรียนรู้ว่าอาชีพครู เป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ ทำให้ทุกคนให้ความสนใจกับการประกอบวิชาชีพครูว่า เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ เป็นวิชาชีพที่มีบทบาทและความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศ