วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมกิจการ Teachers TV ประเทศอังกฤษ
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พร้อมด้วย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการ สกอ. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะผู้อำนวยการโครงการโทรทัศน์ครู(ประเทศไทย) ได้เยี่ยมชมการดำเนินงาน Teachers TV ของประเทศอังกฤษ

รับสมัครครู/ผู้บริหาร/บุคลากรทางการศึกษาร่วมทำงานโครงการทีวีครู

รับสมัครครู/ผู้บริหารการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา ที่มีไฟ มีศักยภาพในการบริหารจัดการ มีความสามารถในการเขียน ประสานงานอย่างคล่องตัว มีอายุไม่เกิน 40 ปี สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยปริญญาโททางการศึกษา และมีประสบการณ์การเป็นครูหรือผู้บริหาร พร้อมที่จะทำงานหนักได้ สนใจส่งประวัติสมัครได้ที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 20131

การขอรับแผ่นซีดีรอม-รายการโทรทัศน์ครู

คุณครู ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษท่านใดที่ต้องการแผ่นบันทึกตัวอย่างรายการโทรทัศน์ครู สามารถติดต่อขอรับได้ที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ

Thai Teacher TV.

สถานีโทรทัศน์ครู (Teacher TV) เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้บริหารโครงการ มีระยะเวลาดำเนินงาน เป็นเวลา ๓ ปี ซึ่งขณะนี้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เร่งดำเนินงานตามแผนงานร่วมกับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ ผ่านช่องทางสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

รายการโทรทัศน์ครู จะมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ/แบ่งปัน วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การบริหาร การแก้ปัญหาทางการศึกษาที่ดี แก่ครู ผุ้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา โดยจะครอบคลุมทุกบทบาทของนักการศึกษา ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระของการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลักษณะการเรียนรู้ จะใช้เวลาไม่เกิน ๑๕ นาที ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของคนทั่วไป

ธรรมชาติของรายการที่ผลิตขึ้น จะมีความธรรมชาติ ไม่ใช่การแสดง นำเสนอกลยุทธ์ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ครูเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองได้

การเผยแพร่จะมีหลากหลายช่องทาง นับตั้งแต่ การนำเสนอผ่านสถานีโทรทัศน์ฟรี ทีวี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม อินเทอร์เน็ท แผ่นซีดีรอม นอกจากนั้นจะต้องมีการสร้างการมีส่วนร่วมของครูในทุกภูมิภาคด้วย ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มออกอากาศเผยแพร่ได้ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๓ นี้เป็นต้นไป หากท่านที่สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

คณะกรรมการวิชาการเพื่อคัดเลือกรายการโทรทัศน์ครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการวิชาการเพื่อคัดเลือกรายการโทรทัศน์ครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Thai Teacher TV. โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รอบที่ 1 (มกราคม 2553)

1. ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาบูรพา
2. ดร.จันทร์พร พรหมมาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาบูรพา
3. ดร. สุรีย์พร แก้วเมืองมูล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยานเรศวร
4. ดร.อารยา ปาละโชติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฎสวนสุนันทา
5. ดร.สุมาลี ไวยโรจน์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6. ดร.ศิริพร มโนพิเชฐวัฒนา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ผู้ประสานงาน ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ Tel 038 102006 , 081 4718175

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553

The Collaboration in Teachers Education and Training

Program of the Official Visit of Thailand’s Deputy Minister of Education
To Sweden, Finland and the United Kingdom
For the Collaboration in Teachers Education and Training

Official Delegation

Mr. Chaiwuti Bannawat, Deputy Minister of Education, Thailand
12-14 executive members from the Ministry of Education, Thailand
Assoc. Prof. Montree Yamkasikorn, Dean Faculty of Education Burapha University

Objectives

1) To form and strengthen the collaboration and network in teacher education and training with Sweden, Finland and the United Kingdom focused on mathematics, science, and vocational teachers.

2) To sign a memorandum of understanding in teacher exchange, teacher education and training for both pre-services and in services teachers.

3) To visit Teachers.TV in the United Kingdom to exchange the knowledge on the concept, key success factors, proven research on the effectiveness and production of teachers.tv for teachers professional development.

Activities

1)Meeting and technical visit to the University of Stockholm

2) Meeting and technical visit to Ministry of Education and Science, Finland, University of Helsinki, University of Jyvaskyla, the Viikki Teachers Training school (PISA school), National Science Education Center (LUMA Center), the Vantaa Vocational College Varia.

3) Meeting and technical visit to Teachers.tv, U.K and Department for Business, Innovation
and Skills

Agenda

Sunday 17 January 2010

21.00 hrs. The Deputy Minister of Education, executive member from the Ministry of Education is received and prepared for the departure at Suvannabhum airport.Monday 18 January 2010

01.10 hrs. Leave for Stockholm by TG960

07.00 hrs. Arrive Stockholm.
• The Deputy Minister and his delegation will be received at the
airplane by the Ambassador and the First Secretary. The Embassy’s vehicle will be provided to the Deputy Minister.
• The Ambassador will host breakfast for the delegation at his residence
(30 minutes from the airport)

11.00 hrs. Visit and meet the University of Stockholm (Confirmed)
Program:
University executives will receive and present on Sweden Education and
teachers training (pre-services and in-services) and further discuss on possible future collaboration.
• Prof. Kare Bremer, Vice-Chancellor
• Prof. Lena Gerholm, Pro-Vice Chancellor
• Prof. Ann-Caroline Nordstrom, Director
• Chairman of the Board of Teacher Education
• Prof. Anders Gustavsson, Vice Rector
• Ms. Ulla Hammarstrand and Ms. Kristina Oberg, Teacher Education
Office

12.00 hrs. Lunch hosted by the University of Stockholm Faculty Club, Bloms hus

15.00 hrs. Leave for Helsinki by Silja line

Tuesday 19 January 2010

09.55 hrs. Arrive Helsinki by Silja line

10.45 hrs. Visit and meet with one the renowned PISA participating school
“The Viikki Teacher Training School” (Confirmed)
Program:
10.45 hrs Presentation on Vikkki Teahcer Training school, its roles &
mandates, useful flagship in the PISA program
Prof. Jyrki Loima, Principal
11.15 hrs. Discussion including Q&A
11.45 – 12.15 hrs. Tour of the school

12.30 hrs. Lunch

13.00 hrs. Courtesy visit to the Ministry of Education and Science (Confirmed)
The Deputy Minister and his delegation will be received by State Secretary,
Heljä Misukka

14.30 hrs. Visit and Meet with the National Science Education Center (LUMA), Faculty of Science University of Helsinki (Confirmed)
Program:
14.30 hrs. Presentation on LUMA center by Prof. Dr. Maija Aksela, Director of
LUMA Center
15.00 hrs. Presentation on Mathematics education by Director, Juha Oikkonen
from Summamutikka mathematics centre (one of the resource
centre of the LUMA)
15.30 hrs. Tour of the Center
16.15 hrs. Questions & Discussion

18.00 hrs. Check in at the Sokos Presidentti Hotel

19.00 hrs. Dinner

Wednesday 20 January 2010

07.50 hrs. Leave Helsinki for Jyvaskyla by coach

11.00 hrs. Arrive Jyvaskyla

12.00 hrs. Lunch at the restaurant of the University of Jyvaskyla hosted by Dr. Kari
Pitkanen, Director of Education and Dr. Helena Rasku-Puttonen, Vice Rector,
Education Development

13.00 hrs. Technical visit and meeting with the University of Jyvaskyla (confirmed)
13.00 – 13.30 hrs. Meeting and Discussion with Dr. Aino Sallinen, Rector
13.30 – 15.30 hrs. Academic meeting
• Dean Faculty of Education
• Dean Faculty of Mathematics and Science
• Mathematics and Science teacher education
(Organized by Ms. Elise Heimovaara, Department of Teacher Education,
University of Helsinki)

16.00 hrs. Leave Jyvaskyla for Helsinki by coach

20.00 hrs. Arrive Helsinki and having dinner

Thursday 21 January 2010

09.00 hrs. Technical visit and meeting with the University of Helsinki (Confirmed)
Program:
09.00 hrs. Courtesy visit to the Rector, Prof. Thomas Wilhelmsson
OR Welcoming words by the Rector, Prof. Thomas Wilhelmsson or
his representative
09.10 hrs. Presentation on Finland education and teacher education by Prof.
Dr. Jari Lavonen,
09.40 hrs. Discussion on possible future collaboration in education by Prof.
Dr. jari lavonen and one Thai PhD. Student, Ms. Pavinee
Sotyayapetch
10.10 hrs. Leave for the Ministry of Education and Science

10.30 hrs. Visit and Meet with the Vantaa Vocational College (Confirmed)
Program:
10.30 hrs. Welcoming words and refreshment by Principal Mr. Pekka
Tauriainen
10.45 hrs. Presentation of Vantaa Vocational College Varia and its role in
Vantaa by Mr. Juha-Ville Makinen
11.15 hrs. Tour in school’s workshops
11.45 hrs. Questions and Discussion

12.00 hrs. Lunch

14.00 hrs. Leave for London by Finnair AY839

17.00 hrs. Arrive London

18.00 hrs. Check in at the Lancaster London Hotel

Friday 22 January 2010

10.00 hrs. Technical visit and meeting with Teachers.TV on the concept, production,
research on the effectiveness towards teachers education and profession, key
success factors. (Confirmed)
• Mr. Andrew Bethel, CEO, Teachers.TV
• Teachers.TV executive members

12.00 hrs. Lunch

14.00 hrs. Courtesy visit to the Department for Business, Innovation and Skills
(To be confirmed)

19.00 hrs. Dinner


Saturday 23 January 2010

Excursion and free time

21.30 hrs. Leave London for Thailand by TG 917

Sunday 24 January 2010

15.05 hrs. Arrive Suvannabhum airport

Name List of the Delegation
Deputy Minister of Education Official Visit to Sweden, Finland and the United Kingdom
17-24 January 2010
-------------------
1. Mr. Chaiwuti Bannawat Deputy Minister of Education
2. Mr. Sumate Yamnoon Secretary General,
Office of the Higher Education Commission
3. Assoc.Prof.Dr.Montree Yamkasikorn Dean, Faculty of Education, Burapha University
/ Director of Thai Teacher TV.
4. Mr. Chaipreuk Sereerak Deputy Secretary General,
Office of the Basic Education Commission
5. Mr. Bandit Sributtangur Inspector-General, Office of the Permanent Secretary
6. Mrs. Benjalug Namfa Director of Bureau of Academic Affairs and
Educational Standards
7. Mr. Somsak Chotrathanasiri Advisor to the Deputy Director of Budget Bureau
8. Mr. Yuthin Charoenpakdi Budget Analyst
9. Assoc. Prof. Montree Yamkasikorn Dean, Faculty of Education, Burapha University
10. Miss Nitaya Nirasrop Education Officer
11. Mr. Somsong Ngamwong External Relations Officer

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553

การเดินทางไปเยียมที วี ครู ณ ประเทศอังกฤษ

วันนี้ วันที่ 21 มกราคม 2553 เวลา 00.15 น. ผมเดินทางไปเยี่ยม ที วี ครู ณ ประเทศอังกฤษ และจะเดินทางกลับในวันที่ 24 มกราคม 2553 เชื่อว่า จะทำให้ได้รับประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินงานโครงการโทรทัศน์ครูของประเทศไทยบ้างตามสมควร