วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แนวทางการใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์ครู(๑)

รายการโทรทัศน์ครู ถือว่าเป็นแหล่งรวมการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอนไว้เป็นอย่างดี ครูที่ปฏิบัติการการสอนควรที่จะใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์ครูเหล่านี้ แนวทางการใช้ประโยชน์จากรายการ ที่จะขอแนะนำในครั้งนี้ คือ การชมรายการที่ออกแบบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง เมื่อคุณครูชมแล้ว พยายามลองวิเคราะห์การสอนของคุณครูที่สอนในรายการโทรทัศน์ครูนั้นว่า มีจุดแข็งเรื่องอะไรบ้างที่ทำให้เขาจึงได้ถูกนำมาบันทึกไว้ในรายการโทรทัศน์ครู และความโดดเด่นของคุณครูในรายการโทรทัศน์นั้น ท่านมีความเห็นต่อการสอนของเขาอย่างไร หากเป็นท่านจะดำเนินการอย่างใด  และในการสอนครั้งนี้ อะไรคือจุดอ่อนของคุณครูในรายการโทรทัศน์ครูมากที่สุด

นำประเด็นที่ได้วิเคราะห์มาแล้วเบื้องต้น นำมาแลกเปลี่ยนกับผมได้ครับ ยินดีอย่างยิ่งที่หากจะมีคุณครูมาถกเถียงกันเรื่องการจัดการเรียนการสอนครับ หากทำได้ลักษณะนี้ จะนำไปสู่การวิจัยได้ในอนาคตครับ

ขอเป็นกำลังใจครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น