วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ปัจจัยความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่รัฐบาลได้ประกาศดำเนินการตั้งแต่บัดนี้นั้น แต่สิ่งที่สะท้อนถึงคุณภาพการศึกษาไทย มีแนวโน้มเริ่มต้นไม่ดีตั้งแต่ต้น สิ่งที่จะพบได้ทันที คือ ผลการประเมิน PISA2009 จะพบว่าโดยภาพรวมประเทศไทยมีคุณภาพการศึกษาลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อ ๑๐ ปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจน จำนวนเงินที่ใช้เพื่อจัดการศึกษาก็สูงแต่ผลตอบแทนไม่สูงตาม

ปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน คือ "ครู" เพราะครูจะเป็นผู้ที่จะสร้างสรรค์ พัฒนาผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิดที่สุด ประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นจากผู้เรียน การมุ่งพัฒนาแต่กายภาพ ทาสีตึก เพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ สนามหญ้าสวยงาม แต่ผู้เรียนไม่ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ การจะเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาก็คงเป็นไปได้ยาก

ในระยะเวลาที่ผ่านมานับสิบปี ประเทศไทย ยังไม่พบว่ามีรัฐบาลชุดใดที่จะสนใจมุ่งพัฒนาที่ครู ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  การพัฒนาวิชาชีพครูในด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องจะเป็นหนทางที่ถูกต้องที่สุด

โทรทัศน์ครู เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่จะช่วยยกระดับการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้อย่างแน่นอน

2 ความคิดเห็น:

  1. เห็นด้วยกับอาจารย์ครับ การปฏิรูปการศึกษาต้องพัฒนาครูให้เข้มแข็ง เพราะคนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดจำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาตลอดชีวิต การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องพัฒนาแต่ยังไม่สำคัญเท่ากับการพัฒนา "ครู(คน)"

    ตอบลบ
  2. เห็นด้วยเช่นกันครับ ที่จะต้องพัฒนาครูอย่างเร่งด่วนเพราะครูคือผู้สร้างเปรียบเหมือนวิศวกรที่จะสร้างเด็กให้เป็นดนเก่ง คนดี เพื่อออกไปเป็นคนเก่ง คนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

    ตอบลบ