วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

งานอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดงานปฏิรูปอุดมศึกษา ปฏิรูปประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การจัดแสดงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับ TQF  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  การจัดรายวิชาศึกษาทั่วไป นิทรรศการผลการดำเนินงานของ สกอ. รวมถึงโครงการโทรทัศน์ครู ในช่วงเวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. ห้องประชุม ๔-๗ มีการอภิปราย เรื่อง โทรทัศน์ครู มีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย รศ.ดร.มนตรี  แย้มกสิกร  อ.วัลยา  นิหมัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรถไฟ บางละมุง  อ.ชาคริต  หะซัน อาจารย์โรงเรียนบ้านรถไฟ  นายบุญนิธิ  ดัสกุล นิสิตฝึกสอนของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมี ดร.อุบลวรรณ จาก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินรายการ มีผู้สนใจเข้าฟังจำนวนประมาณ ๑๐๐ คนเศษ ที่น่าประทับใจ คือ ดร.ชุมพล  พรประภา ท่านสนใจโครงการโทรทัศน์ครูมาก ให้คำแนะนำที่ดีมาก นอกจากนั้น ยังมีผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ให้กำลังใจอีกมากนับเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจ ทุกคนเสนอแนะให้ประสานงานกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอความร่วมมือใกนการขับเคลื่อนเชิงนโยบายให้ครูทั้งประเทศได้ใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์ครู

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมน้อมรับคำเสนอแนะและจะพยายามอย่างที่สุดในการดำเนินงานให้เต็มกำลังความสามารถ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น