วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การดำเนินโครงการโทรทัศน์ครู

โทรทัศน์ครู มีจุดกำเนิดครั้งแรกในประเทศอังกฤษ โดยจุดเริ่มต้นรัฐบาลอังกฤษสมัยนายกรัฐมนตรี โทนี่ แบลร์  ได้ขอให้ภาคเอกชนนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาการศึกษา ในขณะนั้น มีเอกชนหลายรายนำเสนอแนวคิดการพัฒนาการศึกษา แต่ Andrew Bethell เป็นผู้นำเสนอแนวคิดการพัฒนาครูด้วยนวัตกรรมโทรทัศน์ครู หลังจากรัฐบาลตกลงใจให้ทำโครงการ รัฐบาลให้เวลาหนึ่งปีเตรียมการ แต่ประเด็นสำคัญของโครงการ คือ รัฐบาลอังกฤษ อยากให้มีการดำเนินโครงการมีความคล่องตัวแบบเอกชนแต่กำกับด้วยนโยบายจากรัฐ ดังนั้น จึงมีคณะกรรมการของรัฐกำหนดนโยบายให้โครงการโทรทัศน์ครูดำเนินการ  ลักษณะของการทำงานเป็นการให้บริการ มิใช่การจ้างทำของ เพราะการดำเนินการจะต้องมอบให้มีการตัดสินใจอย่างยืดหยุ่น ปรับตัวได้เร็ว

สำหรับประเทศไทย การจะทำให้เกิดโครงสร้างตามแบบอังกฤษ นับเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากยิ่ง เพราะโครงสร้างของสังคมไทย มีทัศนคติมองระบบและคน เชิงลบตลอด ด้วยเหตุนี้จึงมีทางออกโดยว่าจ้าง มหาวิทยาลัย ซึ่งมีอำนาจที่จะคัดเลือก/คัดสรรภาคเอกชนเข้ามาร่วมงานได้ ด้วยการใช้ระเบียบการบริการวิชาการ การบริหารจึงมีลักษณะของการเป็นการบริหารร่วมภาครัฐและเอกชน เพียงแต่พัฒนาการของการเดินทางไปสู่เป้าหมายดังกล่าว แน่นอนว่าจะต้องถูกสังคมมองแบบดูแคลนและไม่เชื่อใจ แต่สิ่งเหล่านี้ หากบริสุทธิ์ใจ ต้องสำเร็จและหากดีจริงมันต้องพิสูจน์ตัวเองได้ ดังนั้น การประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับมวลชนและสังคม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดและต้องทำให้มากขึ้น อาจจะต้องมีการตั้งวงเสวนาและทำอย่างจริงจัง หากจะผลักดันขับเคลื่อนกระบวนการทำงานแบบรัฐร่วมเอกชน ให้มีความสร้างสรรและคล่องตัว 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น