วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

แผนยุทธศาสตร์โครงการโทรทัศน์ครู

โครงการพัฒนาระบบ Teacher TV : การวิเคราะห์นโยบาย เนื้อหา ออกแบบจัดทำบทรายการ พัฒนาและผลิตเผยแพร่เนื้อหาบนสื่อ ปี 2553- 255
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการบริหารจัดการและพัฒนาโครงการพัฒนาระบบ Teacher TV : การวิเคราะห์นโยบาย เนื้อหา ออกแบบ จัดทำบทรายการ พัฒนาและผลิตเผยแพร่เนื้อหาบนสื่อ ภายในปีงบประมาณ 2553 – 2555 ภายใต้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์หลักและวัตถุประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้วิสัยทัศน์


โทรทัศน์ครูเป็นสื่อคุณภาพที่ช่วยขยายโลกทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจให้ครูและบุคลากรทาง การศึกษา ริเริ่มการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การบริหาร และการนิเทศ มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียนและสังคมไทย


พันธกิจ


1. ผลิตรายการโทรทัศน์ครูที่มีคุณภาพที่สะท้อนนโยบายการศึกษา ปัญหาการศึกษาของประเทศ และแนวทางแก้ไข


2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนิสิตนักศึกษาครู ได้พัฒนาการเรียนการสอน การบริหารและการนิเทศโดยใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์ครู


3. รวมพลังสร้างเครือข่ายครู เพื่อขับเคลื่อนวงการศึกษาไทย


4. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย


5. ประกันคุณภาพภายในยุทธศาสตร์หลัก


S1 ผลักดันและส่งเสริมให้ครูพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การบริหารและการนิเทศ


S2 ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายกับโครงการโทรทัศน์ครู


S3 พัฒนาระบบการผลิตรายการโทรทัศน์ครูที่มีคุณภาพ


S4 ผลักดันการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ครูให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย


S5 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงโครงการโทรทัศน์ครู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น