วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2553

โทรทัศน์ครูกับการปฏิรูปการศึกษา

การพัฒนาประเทศที่จะนำไปสู่ความมั่งคั่ง มั่นคงอย่างยั่งยืนได้ ปัจจัยที่เป็นพื้นฐานสำคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพของประชากร เพราะคุณภาพของประชากร จะเป็นต้นทุนทางสังคมที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จและประสิทธิภาพการทำงาน แต่วิธีการจะพัฒนาคุณภาพของประชากรให้มีคุณภาพได้อย่างมั่นใจ นับเป็นสิ่งทุกประเทศพยามยามทุ่มเทสร้างสรร หาวิธีการที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครูเป็นหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทสำคัญมากที่สุดในกระบวนการของการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน ดังที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูปี ๒๕๒๓ มีใจความตอนหนึ่งว่า “หน้าที่ของครูนั้นเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นการปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพื่อจะให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์บันดาลอนาคตของชาติบ้านเมือง”


การจะส่งเสริมและพัฒนาให้ครู มีกลยุทธ์ที่ดีและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน การบริหารการศึกษาและการแก้ปัญหาอื่นๆ ในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดได้นั้น เป็นเรื่องที่มีความท้าทายนักการศึกษามากที่สุดและเป็นโจทย์ทางการศึกษาที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาต้องการสืบค้นหามากที่สุด


โทรทัศน์ครู (Teachers TV) เป็นนวัตกรรมการศึกษา ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development) โดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการเพื่อการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา และการแก้ปัญหาอื่นๆ ในโรงเรียน ที่สามารถก่อให้เกิดกระบวนการแบ่งปันประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จแล้วที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเรียนรู้และนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ทันที การเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา จะเกิดจากการสังเกตและการเกิดความคิดสร้างสรร การเกิดแรงบันดาลใจ เพื่อนำไปสู่การปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติการทางการศึกษา ด้วยศักยภาพของสื่อโทรทัศน์ ที่เป็นสื่อที่สามารถนำเสนอเฉพาะสาระสำคัญที่ครู ควรจะเรียนรู้และเกิดแรงบันดาลใจ ประกอบกับความกว้างขวาง ครอบคลุมของสื่อโทรทัศน์ จะส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ละจำนวนมากพร้อมกัน แต่การเรียนรู้นั้นก็ยังเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเป็นรายบุคคล หากครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้และได้ชมรายการโทรทัศน์ครูอย่างต่อเนื่อง ก็เชื่อว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา จะเกิดการเรียนรู้และเกิดแรงบันดาลใจ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ การบริหารการศึกษา และการแก้ปัญหาอื่นๆ ทางการศึกษา


หากสามารถโน้มน้าว ชักชวน ชี้นำให้ครูเกิดการเรียนรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ได้อย่างน้อย ร้อยละ ๕๐ ของครูทั้งหมด หรือ ครูประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน เปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนไปจากเดิม โดยมี “ตัวแบบ” (Role model) จากรายการโทรทัศน์ครูเป็นแม่แบบ ก็เชื่อได้ว่า จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่างมากมายกว่าการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาได้อย่างแน่ นอน


จากการดำเนินงานของโครงการโทรทัศน์ครูระยะหกเดือนที่ผ่านมา พบว่า ครู บุคลากรทางการศึกษา นักการศึกษา ผู้ปกครองทั่วไป ต่างยอมรับในเชิงบวกว่า รายการโทรทัศน์ครู เป็นรายการที่ดีและมีประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างแน่นอน แต่ปัญหาสำคัญในวันนี้ คือ ทำอย่างไรจึงจะทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ชมรายการโทรทัศน์ครูอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงให้มากที่สุด


การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง จะประสบความสำเร็จเพียงใด เงื่อนไขสำคัญอยู่ที่ “ครู” เพราะครูเป็นตัวตั้งต้นของคุณภาพการศึกษา และการจะพัฒนาคุณภาพครูให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและกว้างขวางครอบคลุมได้ง่าย เร็วและประหยัด โทรทัศน์ครู นับเป็นเครื่องมือสำคัญที่น่าจะเป็นกุญแจดอกสำคัญดอกหนึ่งของการนำไปสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น