วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553

นโยบายการผลิตรายการโทรทัศน์ครูที่ตอบสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษา

ช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (กขป.) ได้มีการประชุมพิจารณาเป้าหมายและตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๖๑) โครงการโทรทัศน์ครู ได้กำหนดทิศทางการผลิตรายการโทรทัศน์ครูเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้
โครงการโทรทัศน์ครู จะค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่อไปเพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะช่วยเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น นอกจากนั้นการส่งเสริมและนำเสนอแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการนำเสนอตัวอย่างของการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน นักเรียนที่มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ค้นหาแบบอย่างที่ดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้มากขึ้น
การค้นหาแบบอย่างของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมือง การรักนวลสงวนตัว การจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพที่สะท้อนให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในพิษภัยของยาเสพติด กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ แนวคิดการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม
การค้นหาแบบอย่างของการปฏิบัติที่ดี ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์และการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น