วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโทรทัศน์ครู

การบริหารโครงการโทรทัศน์ครู นับเป็นการบริหารโครงการขนาดใหญ่ ที่มีความท้าทายต่อความสำเร็จอย่างยิ่ง การบริหารโครงการโทรทัศน์ครู จึงได้ดำเนินการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาระบบโทรทัศน์ครู ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ขึ้น โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้
"รายการโทรทัศน์ครู เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา"

การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าว จำเป็นต้องมีพันธกิจ ยุทธศาสตร์หลัก เป้าประสงค์และตัวดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน ซึ่งจะขอนำเสนอในวันต่อๆ ไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น