วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การบริหารโครงการขนาดใหญ่

การบริหารโครงการขนาดใหญ่ ดังเช่นโครงการโทรทัศน์ครู การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยทำให้แผนการบริหารงานมีความชัดเจน มีเป้าหมายที่ชัด แต่ปัญหาใหญ่ คือ ปัญหาการสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงานที่เข้ามีความเข้าใจตรงกัน มีแนวคิดที่สอดคล้องไปด้วยกัน การประชุมเพื่อสื่อสารเป็นสิ่งที่จำเป็น นอกจากการประชุมแล้วการสื่อสารในรูปแบบอื่นก็ต้องทำตามด้วย การจัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน การจัดระเบียบข้อมูลข่าวสาร ล้วนแล้วแต่มีส่วนสำคัญเกี่ยวพันกันไปทั้งหมด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น