วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553

คุณภาพการศึกษา ต้องเริ่มที่คุณภาพครู

กระแสการปฏิรูปการศึกษาเป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมเรียกร้อง เพราะสภาพสังคมปัจจุบัน นับวันปัญหามีแต่จะสลับซับซ้อนเกินกว่าที่จะแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น หนทางที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน คือ การให้การศึกษาที่ถูกต้องแก่เยาวชนรุ่นใหม่ ให้รู้จักคิดวิเคราะห์ พิจารณาในสิ่งที่ควร มีวิถีคิดที่เหมาะสมกับสภาพของสังคม

ครู คือ บุคคลตั้งต้นของคุณภาพคนในสังคม เพราะครูเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลที่สุด รองมาจากพ่อแม่ "คุณภาพการศึกษาจะไม่ดีขึ้น หากคุณภาพครูยังด้อยคุณภาพ" สภาพปัญหาปัจจุบัน สถาบันผลิตครู มีความอ่อนแออย่างมาก เหตุเพราะระยะเวลาที่ผ่านหลายรัฐบาล ไม่เคยให้ความสนใจใยดีกับ คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ กลับมองแบบดูแคลนด้วยซ้ำไปว่า เป็นคณะที่เอาไว้เผื่อเลือกคณะสุดท้าย ไม่รู้จะเรียนอะไร ค่อยเลือกมาเป็นครู ยิ่งไปกว่านั้น นักการศึกษา(บางคน) รัฐมนตรี (บางคน) ยังไม่เคยสนใจที่จะหันกลับมาแลดูสักนิดว่า หากปล่อยปละละเลย ไม่เคยคิดว่า หากวันหนึ่ง คณาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เกษียณอายุไปตามวัย จะคนที่ไหนเข้ามาทดแทน การสร้างคนเพื่ออนาคต ไม่เคยได้รับการสนใจ มาถึงวันนี้ มองเห็นแล้วว่า ปัญหาวิกฤตเรื่อง การขาดแคลน ครูของครู เกิดขึ้นแล้ว ความอ่อนแอของสถาบันผลิตครู ส่งผลต่อคุณภาพการผลิตครูอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้ อาจจะช้าไป ทำไมนักการเมือง พรรคการเมืองไม่เคยจะมีความคิดที่มองการณ์ให้ไกลกว่าผลประโยชน์ เพียงเพื่อหาคะแนนเสียงระยะสั้น ไม่เห็นนักการเมืองคนไหน จะคิดแบบ รัฐบุรุษทางการศึกษาบ้างเลย

น่าดีใจว่า ขณะนี้เริ่มพอจะมองเห็นสัญญาณของการมีความหวังว่า การแก้ปัญหาครูของครู การแก้ปัญหาคุณภาพครู การแก้ปัญหาการขาดแรงจูงใจที่จะดึงดูดคนเก่งและดี มาเรียนครู พอจะมองเห็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบขึ้นมาบ้าง แต่จะเป็นจริงแค่ไหนยังต้องรอดูกันต่อไป

1 ความคิดเห็น:

  1. หากครูของครูไร้ซึ่งคุณภาพเสียแล้ว ประเทศชาติก็ไร้ซึ่งความเข้มแข็ง เพราะผลิตคนไร้ซึ่งคุณภาพเข้าสู่สังคม สังคมเองในปัจจุบันอยู่ในสภาพที่อ่อนแรง อ่อนแอ่ต่อสื่อที่ชักจูง เพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนของสังคมควรร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวครับ

    ตอบลบ