วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้รายการโทรทัศน์ครู

รายการโทรทัศน์ครู นับได้ว่าเป็นสื่อที่มีคุณภาพ มีการออกแบบสาร (Message design) ไว้เป็นอย่างดี สามารถสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิดให้กับครูได้ ดังนั้น สิ่งที่น่าสนใจและเป็นคำถามที่ท้าทายต่อนักวิจัยคือ
1. หากจัดสถานการณ์ให้ครู (จำนวนหลายคน) ได้ชมรายการนี้อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลต่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครูเหล่านั้นอย่างไรบ้าง อาจจะทำเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพหรือการวิจัยผสานวิธีก็น่าสนใจ
2. หากจะออกแบบ รูปแบบการนำสื่อที่มีคุณภาพเหล่านี้ไปใช้ในการอบรมหรือพัฒนาคนที่จะออกไปเป็นครู หรือ พัฒนาครูประจำการ เพื่อทำให้ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีคุณภาพดีขึ้น กระบวนการหรือขั้นตอน ของรูปแบบนั้น ควรจะเป็นอย่างไร
3. จากรายการโทรทัศน์ครู จำนวนหลายร้อยรายการในแต่ละกลุ่มสาระ ซึ่งแต่ละรายการนั้น คัดสรรคุณครูระดับมืออาชีพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาเป็นแม่แบบทั้งนั้น หากจะนำรายการเหล่านั้นมาวิเคราะห์และสังเคราะห์หาประเด็นร่วมว่าอะไร คือ ปัจจัยที่ทำให้คุณครูเหล่านั้น ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้ อาจจะตามไปสัมภาษณ์คุณครูเหล่านั้นถึงแนวคิด วิถึชีวิตด้วย ก็น่าจะเป็นงานวิจัยที่น่าอ่านมาก
4. การออกแบบกิจกรรมให้คุณครูทำวิจัยในชั้นเรียน โดยการนำประเด็นความคิดที่ได้จากรายการโทรทัศน์ครู ไปออกแบบกิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาวิธีการส่งเสริมสนับสนุนการใช้โทรทัศน์ครูให้มีประสิทธฺภาพสูงยิ่งขึ้นอีก

แนวคิดเหล่านี้ สามารถนำไปขยายเป็นงานวิจัยได้อีกมาก หากท่านใดสนใจ ผมยินดีจะเข้าร่วมทีมหรือเป็นที่ปรึกษาการวิจัยด้วยความยินดียิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น