วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

Thai Teacher TV.

สถานีโทรทัศน์ครู (Teacher TV) เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้บริหารโครงการ มีระยะเวลาดำเนินงาน เป็นเวลา ๓ ปี ซึ่งขณะนี้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เร่งดำเนินงานตามแผนงานร่วมกับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ ผ่านช่องทางสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

รายการโทรทัศน์ครู จะมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ/แบ่งปัน วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การบริหาร การแก้ปัญหาทางการศึกษาที่ดี แก่ครู ผุ้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา โดยจะครอบคลุมทุกบทบาทของนักการศึกษา ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระของการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลักษณะการเรียนรู้ จะใช้เวลาไม่เกิน ๑๕ นาที ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของคนทั่วไป

ธรรมชาติของรายการที่ผลิตขึ้น จะมีความธรรมชาติ ไม่ใช่การแสดง นำเสนอกลยุทธ์ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ครูเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองได้

การเผยแพร่จะมีหลากหลายช่องทาง นับตั้งแต่ การนำเสนอผ่านสถานีโทรทัศน์ฟรี ทีวี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม อินเทอร์เน็ท แผ่นซีดีรอม นอกจากนั้นจะต้องมีการสร้างการมีส่วนร่วมของครูในทุกภูมิภาคด้วย ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มออกอากาศเผยแพร่ได้ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๓ นี้เป็นต้นไป หากท่านที่สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น