วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

คณะกรรมการวิชาการเพื่อคัดเลือกรายการโทรทัศน์ครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการวิชาการเพื่อคัดเลือกรายการโทรทัศน์ครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Thai Teacher TV. โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รอบที่ 1 (มกราคม 2553)

1. ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาบูรพา
2. ดร.จันทร์พร พรหมมาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาบูรพา
3. ดร. สุรีย์พร แก้วเมืองมูล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยานเรศวร
4. ดร.อารยา ปาละโชติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฎสวนสุนันทา
5. ดร.สุมาลี ไวยโรจน์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6. ดร.ศิริพร มโนพิเชฐวัฒนา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ผู้ประสานงาน ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ Tel 038 102006 , 081 4718175

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น