วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

PLC นวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง

เพื่อนครูที่เคารพทุกท่าน เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เมื่อปี ๒๕๕๒ ถึง ๒๕๕๕ แนวคิดการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ครูคิดเปลี่ยนแปลงตนเอง มาถึงปี ๒๕๕๙ การคิดเปลี่ยนแปลงตนเอง เท่านั้น ไม่พอเสียแล้ว  วันนี้ จะต้องมีเพื่อนร่วม "สะท้อนคิด" ต่อการปฏิบัติการสอนของตนเองด้วย ที่เรียกว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ หรือ Professional Learning Communicty : PLC นับเป็นแนวโน้มที่สำคัญในเวลานี้  หลังจากนี้ จึงอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนครู ร่วมกันสะท้อนคิดและร่วมทางปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนความคิดร่วมกันนะครับ

นอกจากนั้น ผมต้องการประเมินผลกระทบของรายการโทรทัศน์ครู ว่ามาถึงวันนี้ ๒๕๕๙ แล้ว ท่านยังใช้ประโยชน์รายการโทรทัศน์ครูบ้างหรือไม่ ใช้อย่างไร เกิดผลกระทบอะไรที่ชัดเจนแล้วบ้าง กรุณาส่งให้ผมบ้างก็จะขอบพระคุณยิ่งครับ

วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559

การเยี่ยม Teachers TV ประเทศอังกฤษ

ข้อเขียนนี้ถูกบันทึกไว้เมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๕๓ ถือเป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์โครงการโทรทัศน์ครูในประเทศไทย อาจจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการโทรทัศน์ครู

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ในขณะนั้น) นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พร้อมด้วย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะจาก สำนักงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังรายชื่อต่อไปนี้ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการผลิตครูในประเทศสวีเด็น ฟินแลนด์ อังกฤษ รวมถึงระบบการจัดสอบเข้ามหาวิทยาลัย และ Teachers TV ของประเทศอังกฤษที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

Name List of the Delegation
Deputy Minister of Education Official Visit to Sweden, Finland and the United Kingdom during 17-24 January 2010
-------------------
1. Mr. Chaiwuti Bannawat Deputy Minister of Education
2. Mr. Sumate Yamnoon Secretary General,
Office of the Higher Education Commission
3. Assoc.Prof.Dr.Montree Yamkasikorn Dean, Faculty of Education, Burapha University
/ Director of Thai Teacher TV.
4. Mr. Chaipreuk Sereerak Deputy Secretary General,
Office of the Basic Education Commission
5. Mr. Bandit Sributtangur Inspector-General, Office of the Permanent Secretary
6. Mrs. Benjalug Namfa Director of Bureau of Academic Affairs and
Educational Standards
7. Mr. Somsak Chotrathanasiri Advisor to the Deputy Director of Budget Bureau
8. Mr. Yuthin Charoenpakdi Budget Analyst
9. Assoc. Prof. Montree Yamkasikorn Dean, Faculty of Education, Burapha University
10. Miss Nitaya Nirasrop Education Officer
11. Mr. Somsong Ngamwong External Relations Officer


Program of the Official Visit of Thailand’s Deputy Minister of Education
To Sweden, Finland and the United Kingdom
For the Collaboration in Teachers Education and Training


Official Delegation

Mr. Chaiwuti Bannawat, Deputy Minister of Education, Thailand
12-14 executive members from the Ministry of Education, Thailand
Assoc. Prof. Montree Yamkasikorn, Dean Faculty of Education Burapha University

Objectives

1) To form and strengthen the collaboration and network in teacher education and training with Sweden, Finland and the United Kingdom focused on mathematics, science, and vocational teachers.

2) To sign a memorandum of understanding in teacher exchange, teacher education and training for both pre-services and in services teachers.

3) To visit Teachers.TV in the United Kingdom to exchange the knowledge on the concept, key success factors, proven research on the effectiveness and production of teachers.tv for teachers professional development.

Activities

1)Meeting and technical visit to the University of Stockholm

2) Meeting and technical visit to Ministry of Education and Science, Finland, University of Helsinki, University of Jyvaskyla, the Viikki Teachers Training school (PISA school), National Science Education Center (LUMA Center), the Vantaa Vocational College Varia.

3) Meeting and technical visit to Teachers.tv, U.K and Department for Business, Innovation
and Skills

Agenda

Sunday 17 January 2010

21.00 hrs. The Deputy Minister of Education, executive member from the Ministry of Education is received and prepared for the departure at Suvannabhum airport.Monday 18 January 2010

01.10 hrs. Leave for Stockholm by TG960

07.00 hrs. Arrive Stockholm.
• The Deputy Minister and his delegation will be received at the
airplane by the Ambassador and the First Secretary. The Embassy’s vehicle will be provided to the Deputy Minister.
• The Ambassador will host breakfast for the delegation at his residence
(30 minutes from the airport)

11.00 hrs. Visit and meet the University of Stockholm (Confirmed)
Program:
University executives will receive and present on Sweden Education and
teachers training (pre-services and in-services) and further discuss on possible future collaboration.
• Prof. Kare Bremer, Vice-Chancellor
• Prof. Lena Gerholm, Pro-Vice Chancellor
• Prof. Ann-Caroline Nordstrom, Director
• Chairman of the Board of Teacher Education
• Prof. Anders Gustavsson, Vice Rector
• Ms. Ulla Hammarstrand and Ms. Kristina Oberg, Teacher Education
Office

12.00 hrs. Lunch hosted by the University of Stockholm Faculty Club, Bloms hus

15.00 hrs. Leave for Helsinki by Silja line

Tuesday 19 January 2010

09.55 hrs. Arrive Helsinki by Silja line

10.45 hrs. Visit and meet with one the renowned PISA participating school
“The Viikki Teacher Training School” (Confirmed)
Program:
10.45 hrs Presentation on Vikkki Teahcer Training school, its roles &
mandates, useful flagship in the PISA program
Prof. Jyrki Loima, Principal
11.15 hrs. Discussion including Q&A
11.45 – 12.15 hrs. Tour of the school

12.30 hrs. Lunch

13.00 hrs. Courtesy visit to the Ministry of Education and Science (Confirmed)
The Deputy Minister and his delegation will be received by State Secretary,
Heljä Misukka

14.30 hrs. Visit and Meet with the National Science Education Center (LUMA), Faculty of Science University of Helsinki (Confirmed)
Program:
14.30 hrs. Presentation on LUMA center by Prof. Dr. Maija Aksela, Director of
LUMA Center
15.00 hrs. Presentation on Mathematics education by Director, Juha Oikkonen
from Summamutikka mathematics centre (one of the resource
centre of the LUMA)
15.30 hrs. Tour of the Center
16.15 hrs. Questions & Discussion

18.00 hrs. Check in at the Sokos Presidentti Hotel

19.00 hrs. Dinner

Wednesday 20 January 2010

07.50 hrs. Leave Helsinki for Jyvaskyla by coach

11.00 hrs. Arrive Jyvaskyla

12.00 hrs. Lunch at the restaurant of the University of Jyvaskyla hosted by Dr. Kari
Pitkanen, Director of Education and Dr. Helena Rasku-Puttonen, Vice Rector,
Education Development

13.00 hrs. Technical visit and meeting with the University of Jyvaskyla (confirmed)
13.00 – 13.30 hrs. Meeting and Discussion with Dr. Aino Sallinen, Rector
13.30 – 15.30 hrs. Academic meeting
• Dean Faculty of Education
• Dean Faculty of Mathematics and Science
• Mathematics and Science teacher education
(Organized by Ms. Elise Heimovaara, Department of Teacher Education,
University of Helsinki)

16.00 hrs. Leave Jyvaskyla for Helsinki by coach

20.00 hrs. Arrive Helsinki and having dinner

Thursday 21 January 2010

09.00 hrs. Technical visit and meeting with the University of Helsinki (Confirmed)
Program:
09.00 hrs. Courtesy visit to the Rector, Prof. Thomas Wilhelmsson
OR Welcoming words by the Rector, Prof. Thomas Wilhelmsson or
his representative
09.10 hrs. Presentation on Finland education and teacher education by Prof.
Dr. Jari Lavonen,
09.40 hrs. Discussion on possible future collaboration in education by Prof.
Dr. jari lavonen and one Thai PhD. Student, Ms. Pavinee
Sotyayapetch
10.10 hrs. Leave for the Ministry of Education and Science

10.30 hrs. Visit and Meet with the Vantaa Vocational College (Confirmed)
Program:
10.30 hrs. Welcoming words and refreshment by Principal Mr. Pekka
Tauriainen
10.45 hrs. Presentation of Vantaa Vocational College Varia and its role in
Vantaa by Mr. Juha-Ville Makinen
11.15 hrs. Tour in school’s workshops
11.45 hrs. Questions and Discussion

12.00 hrs. Lunch

14.00 hrs. Leave for London by Finnair AY839

17.00 hrs. Arrive London

18.00 hrs. Check in at the Lancaster London Hotel

Friday 22 January 2010

10.00 hrs. Technical visit and meeting with Teachers.TV on the concept, production,
research on the effectiveness towards teachers education and profession, key
success factors. (Confirmed)
• Mr. Andrew Bethel, CEO, Teachers.TV
• Teachers.TV executive members

12.00 hrs. Lunch

14.00 hrs. Courtesy visit to the Department for Business, Innovation and Skills
(To be confirmed)

19.00 hrs. Dinner


Saturday 23 January 2010

Excursion and free time

21.30 hrs. Leave London for Thailand by TG 917

Sunday 24 January 2010

15.05 hrs. Arrive Suvannabhum airport


ถือว่านี่คือการบันทึกประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของความเป็นมาของการพัฒนาโทรทัศน์ครูของประเทศไทย


โครงการรายการโทรทัศน์ครูโครงการโทรทัศน์ครู (Teacher TV.) เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อครูไทย มีเป้าหมายหลัก คือ การผลิตรายการ โทรทัศน์คุณภาพสูง เพื่อนำเสนอการปฏิบัติที่ดี (Good practice) ทั้งด้าน การจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารการศึกษา และการแก้ปัญหาอื่นๆในระบบการศึกษา ผลกระทบ (Impact) ที่คาดหวังจะเกิดข้นคือ การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ชมรายการ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แนวคิดใหม่ๆหรือแนวทางบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสำเร็จของโครงการโทรทัศน์ครู อยู่ที่คุณภาพของการผลิตรายการ นับตั้งแต่ การวิเคราะห์นโยบายและปัญหาความจำเป็นทางการศึกษาของประเทศ เพื่อนำไปกำหนดทิศทางของสาระ การผลิตรายการที่สะท้อนปัญหา นอกจากนั้นคุณภาพทางด้านการสื่อสาร สร้างสรรค์รายการ การถ่ายทำ การตัดต่อ เป็นหัวใจที่สำคัญยิ่งที่ต้องใช้มืออาชีพ (Professional) ในการผลิตรายการ
ปัจจัยที่ทำให้รายการโทรทัศน์ครูจะประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย
1. การถ่ายทำจะกระทำระดับคุณภาพการออกอากาศ (Broadcast Quality)
2. ถ่ายทำจากสถานที่จริง บรรยากาศการเรียนการสอนจริง มิใช่การจัดฉาก
3. ความยาวของรายการ 7-15 นาที เป็นการสรุปประเด็นที่สั้น กระชับ จับประเด็นที่ชัดเจน แต่ละตอนสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีงานต้องทำมากมาย แต่มีเวลาจำกัด
4. การถ่ายทำมุ่งนำเสนอสิ่งที่สามารถเร้าใจ สร้างแรงบันดาลใจให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เห็นตัวอย่างของการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นไปได้ และนำไปปฏิบัติตามได้ในทันที
5. การถ่ายทำมุ่งนำเสนอ กระตุ้นเร้า ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การจัดการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา ของตนอย่างยั่งยืน
6. มุ่งนำเสนอแนวการปฏิบัติที่ดี (Good practice) ภายใต้บริบทและสภาพแวดล้อมที่
เป็นไปได้จริง เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนขนดเล็ก ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล แต่มีวิธีการแก้ปัญหาที่ดี ประสบความสำเร็จ

โครงการโทรทัศน์ครู เริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2548 โดยรัฐบาล
อังกฤษ ได้ใช้รูปแบบการบริหารโครงการ แบบภาคเอกชน โดยเริ่มต้นให้บริษัทเอกชนที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษา เสนอแนวคิดและการพัฒนาโครงการโทรทัศน์ครู โดยแต่ละบริษัทจะต้องเสนความพร้อมทั้งด้าน ความร่วมมือกับองค์กรทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็น สถาบันอุดมศึกษา และสมาคมวิชาชีพต่างๆ จากนั้นรัฐบาลจึงตัดสินใจเลือกบริษัท ซึ่งการทำงานจะมีลักษณะของการให้อำนาจการทำงานแบบเบ็ดเสร็จในตัว แต่มีเป้าหมายความสำเร็จ เป็นสิ่งท้าทายความสามารถของทีมงาน
กรณีของประเทศไทย โครงการโทรทัศน์ครูได้ริเริ่มโดย สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) มีแนวคิดจะให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และได้เรียนรู้บทเรียนจากประเทศอังกฤษ รวมทั้งนักวิชาการและนักสื่อสารมวลชนทั้งหลาย ยอมรบกันทั่วไปว่า การพัฒนาโครงการโทรทัศน์ครู จำเป็นต้องพึ่งพาประสบการณ์ ความเป็นมืออาชีพของภาคเอกชน มาร่วมงาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ได้จัดให้มีการประชุม สัมมนา กรณี
โครงการโทรทัศน์ครู อย่างน้อย 2-3 ครั้ง ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการกำหนดแนวคิดการบริหารโครงการว่า กรณีประเทศไทยนั้น จำเป็นต้องอาศัยสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีระเบียบว่าด้วยการบริหารวิชาการ สามารถจัดการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชนได้
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการทาบทามให้ ริเริ่มพัฒนาโครงการ
โทรทัศน์ครู เมื่อประมาณปลายเดือนตุลาคม 2552 อย่างไม่เป็นทางการ หลังจากนั้น คณะศึกษาศาสตร์จึงได้พยายาม ศึกษาแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งต้องยอมรับว่า เป็นเรื่องใหม่สำหรับการศึกษาไทย และกรอบภาระงานมีมากมาย เทียบเท่ากับการจัดตั้งหรือบริหารสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง เพราะต้องมีการวางแผนตั้งแต่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนปฏิบัติการ ฝ่ายผลิตรายการ ฝ่ายการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการสร้างเครือข่ายชุมชนครู ฝ่ายติดตามและประเมินผล ช่องทางการเผยแพร่มีทั้ง การเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อออกอากาศ การออกอากาศผ่านฟรีทีวี (เป้าหมายจะออกทางทีวีไทย (Thai PBS)) การเผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ต (IPTV) การสำเนาแผ่นDVDเผยแพร่แก่โรงเรียนที่ห่างไกลในชนบท การวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คาดหวังว่าการปฏิบัติงานตามโครงการโทรทัศน์ครู
ครั้งนี้ จะเป็นการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู ด้วยรายการโทรทัศน์ครูอย่างต่อเนื่อง จะเกิดผล กระทบในวงกว้างต่อวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
และขอเชิญร่วมเยี่ยมชมเว็บไซต์ สมัครเป็นสมาชิกรายการได้ที่ http://www.thaiteachers.tv888888888888888888888888888888888888888

โทรทัศน์ครู คือ อย่างไร

โครงการ ทีวีครู คืออย่างไร?

การพัฒนาวิชาชีพครู (Teacher Professional Development) ในระยะหลายสิบปีที่ผ่านมา วิธีการหนึ่งที่เป็นที่นิยม คือ การฝึกอบรม (Training) ซึ่งเป็นวิธีการที่จัดการง่าย เร็ว เป็นระบบ แต่มีจุดอ่อนตรงที่ว่า เป็นวิธีการที่สะดวกสำหรับฝ่ายผู้จัดการ แต่ลำบากฝ่ายผู้รับการพัฒนา ประกอบกับวิธีการเรียนรู้แบบฝึกอบรมมักจะเป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่ หากผู้เข้ารับการอบรมขาดแรงจูงใจ มาฝึกอบรมตามใบสั่ง ก็จะยิ่งทำให้เกิดการสูญเปล่ามากยิ่งขึ้น วิธีการพัฒนาวิชาชีพครู ที่เป็นวิธีการที่นิยมกันมากในหลายประเทศ คือ การเข้าสังเกตการจัดการเรียนการสอนของครูที่เป็นแบบอย่างของการปฏิบัติที่ดี (Good practice) ด้วยวิธีการนี้จะทำให้ผู้ที่เป็นผู้สังเกต ได้เห็นทั้งหลักการที่เป็นเสมือนศาสตร์ และได้เห็นศิลปะของการนำหลักการไปใช้อย่างเป็นนรูปธรรม ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ (Inspiration) ในการที่จะนำแบบอย่างที่ดีนั้นไปลองปฏิบัติด้วยตนเองดูบ้าง
รายการโทรทัศน์ครู เป็นสื่อมวลชนที่นำหลักการสังเกตการจัดการเรียนการสอน การบริหาร การแก้ปัญหาต่าง ๆ ทางการศึกษา มาใช้ด้วยการใช้คุณสมบัติของรายการโทรทัศน์ที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์บางอย่างที่เฉพาะเจาะจง นำมาร้อยเรียงให้เกิดเป็นแนวคิดหรือย่นย่อให้เห็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีได้ในเวลาอันสั้นแต่ได้ใจความครบถ้วนเท่ากับการไปสังเกตดูด้วยตนเอง ด้วยความดีพิเศษของรายการโทรทัศน์ที่สามารถย่อเรื่องราวให้กระชับ ชัดเจนได้สาระครบถ้วน แต่ใช้เวลาสั้นเท่ากับที่บุคคลทั่วไปจะมีสมาธิเฝ้าชมรายการอยู่ได้ด้วยความตั้งใจประมาณ 15 นาที
โครงการ ทีวีครู หรือรายการโทรทัศน์ครู เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่อยู่ในรูปของการบริการผ่านสื่อที่หลากหลาย ซึ่งรายการโทรทัศน์ได้รับการออกแบบมาเพื่อการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน รวมไปถึงนิสิต นักศึกษาฝึกสอนของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนสถานศึกษาและเป็นผู้รับบริการการศึกษาด้วย
วัตถุประสงค์หลักของรายการโทรทัศน์ครู มุ่งที่จะสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาครูไทย ด้วยการให้ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ได้เห็นตัวอย่างของการปฏิบัติการสอน การบริหาร การแก้ปัญหาอื่น ๆ ทางการศึกษาที่ดีและมีประสิทธิภาพ ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดแรงบันดาลใจ นำเอาแบบอย่างของการปฏิบัติทีดีนั้นไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน การบริหารและการแก้ปัญหาภายในโรงเรียนของตนเอง
ลักษณะของการนำเสนอจะมุ่งนำเสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดี การแก้ปัญหาพิเศษที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนตลอดรวมไปถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องถึงวิถีชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทำไมรายการโทรทัศน์ครูจึงมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพฤติกรรมของครูได้ ทั้งนี้เกิดจากการผลิตรายการโทรทัศน์ครู จะใช้มาตรฐานการผลิตระดับที่มีคุณภาพสูง (Broadcast quality) โดยเฉพาะคุณภาพด้านเทคนิค นอกจากนั้นยังมีกระบวนการคัดกรองเนื้อหาสาระด้วยผู้มีประสบการณ์สูงทางการศึกษา มีการตรวจสอบ คัดกรองอย่างพิถีพิถันก่อนนำออกเผยแพร่ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวม ๓ ปีงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้บริหารโครงการ
แนวคิดของรายการโทรทัศน์ครู มีจุดเริ่มต้นจาก ความสำเร็จของการดำเนินงานรายการโทรทัศน์ครู ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ โดยการให้การบริการมีทั้งการนำเสนอรายการผ่าน โทรทัศน์ทั่วไป (Free TV.) โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม บริการผ่านเว็บไซท์ บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ ปัจจุบันมีรายการพร้อมบริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา มากกว่า ๓,๕๐๐ รายการ การพัฒนารายการโทรทัศน์ครูของประเทศไทย นับเป็นประเทศที่ ๒ ของโลกที่นำแนวคิดดังกล่าวมาดำเนินงาน ขณะนี้กำลังมีความพยายามของประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอื่นๆ ที่จะนำแนวคิดนี้ไปดำเนินการลักษณะเดียวกัน
พันธกิจของรายการโทรทัศน์ครู มุ่งที่จะยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการแก้ปัญหาต่างๆ ภายในสถานศึกษา เป็นสำคัญ โดยเป้าหมายของการดำเนินงานจะพยายามพัฒนารายการโทรทัศน์คุณภาพสูงที่นำเสนอตัวอย่างของการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่มีเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงมิใช่เป็นเงื่อนไขที่ไกลเกินฝัน หรือไกลจากชีวิตของความเป็นจริง เป็นสิ่งที่ครูและบุคลากรทางการศึกษายอมรับและนำไปเป็นแนวคิดในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการแก้ปัญหาของตนเองได้ โดยตัวอย่างของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะนำเสนอในรายการจะมีกระบวนการคัดสรรทางวิชาการอย่างเป็นระบบ มีทั้งครูไทยและครูจากทั่วโลก ทั้งนี้ เพื่อเป็นเปิดโลกทัศน์และขยายมุมมองการจัดการเรียนการสอน แบ่งปันประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนของครูไทยให้ทันสมัยทันทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก
กลุ่มเป้าหมายหลักของรายการโทรทัศน์ครู ประกอบด้วย ครูที่ปฏิบัติการสอนอยู่ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คนเศษ นิสิตนักศึกษาฝึกสอนของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศมากกว่าปีละ ๒๐,๐๐๐ คน กรรมการสถานศึกษา ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน ผู้บริหารโรงเรียน ประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน ซึ่งรายการโทรทัศน์ที่ผลิตขึ้นจึงมีเป้าหมายผลิตให้ครู ผู้บริหารโรงเรียน นิสิต นักศึกษาฝึกสอน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ได้ชมมากกว่าที่จะผลิตเพื่อสอนนักเรียน ดังนั้น โครงการโทรทัศน์ครูจึงแตกต่างจากรายการติวเตอร์แชนแนล (Tutor Channel) ในเชิงของวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้น ช่องทางการเผยแพร่รายการของรายการโทรทัศน์ครู จะเริ่มเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซท์ประมาณกลางเดือนกุมพันธ์ ๒๕๕๓ จากนั้นจะออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทย พี บี เอส ซึ่งได้รับความกรุณาและความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งจะสามารถเริ่มเผยแพร่ได้ในเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปทุกวัน ๆ ละ 15 นาที หลังจากนั้นจะเป็นการเผยแพร่ผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม (Sattellite TV) ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ส่วนการเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ทสามารถเข้ารับชมได้ที่ http://www.thaiteachers.tv/ ได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 เป็นต้นไป
ลักษณะเฉพาะของรายการโทรทัศน์ครู จะมีลักษณะของการสื่อสารเป็นแบบการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) กับเพื่อนครูและบุคลาการทางการศึกษา ผู้ปกครองและนิสิต นักศึกษาครูที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยจะมีการสร้างสามชิกเครือข่ายครู (Teacher Associate) เพื่อเป็นการเรียนรู้ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จากนั้นจะนำปัญหาและความต้องการนั้นกลับมาตอบสนองในรายการที่จะผลิตขึ้น ซึ่งในเว็บไซท์ของโครงการจะสามารถให้ครูและกลุ่มเป้าหมายสามารถรับชมรายการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมถึงหากสนใจมากเป็นพิเศษ สามารถดาวน์โหลดหรือดึงข้อมูลไปใช้ในการประชุมหรือชมเองได้ตามความต้องการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับโรงเรียนที่ห่างไกล ไม่สะดวกในการดาวน์โหลดหรือรับชมรายการ โรงเรียนสามารถขอรับแผ่นบันทึกข้อมูลรายการได้ฟรี
ทำไมรายการโทรทัศน์ครู จึงมีความน่าสนใจและทำไมจึงทำให้ รายการโทรทัศน์ครูในประเทศอังกฤษประสบความสำเร็จ ซึ่งมีครูมากกว่าครึ่งเข้าชมรายการและดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนมากในแต่ละเดือน เสน่ห์ของรายการโทรทัศน์ครู อยู่ตรงที่ว่า เป็นรายการที่ผลิตขึ้นด้วยคุณภาพการผลิตระดับสูงพร้อมที่จะนำไปออกอากาศได้ สถานการณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำ เป็นสถานการณ์จริง ไม่ใช่การแสดง ถ่ายทำตามบริบทของสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติไม่มีการปรับเสริมเติมแต่ง ขนาดความยาวของรายการ ประมาณ ๑๕ นาทีต่อตอน จึงเป็นการง่ายต่อการชมเพราะไม่ต้องใช้เวลาที่ยาวนาน การนำเสนอรายการจะพยายามเน้นการเปลี่ยนแปลงนิสัย เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม รายการจะพยายามสร้างแรงบันดาลใจให้ครูเกิดแนวคิดในการที่จะนำแบบอย่างจากรายการโทร ทัศน์ครูไปปรับประยุกต์ใช้กับงานของตนเอง
เชื่อมั่นว่า รายการโทรทัศน์ครู จะเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาวิชาชีพครูในประเทศไทย จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง และน่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หากท่านที่สนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามและให้ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ.๓ ปทฝ.มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑

Thai Teacher Television History

Teacher TV.in Thailand

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ผมในฐานะประธานจัดงาน The 1st International Conference in Teaching and Learning 
on Active Learning : EDUCA 2009 ได้จัดการประชุมเพื่อศึกษานวัตกรรมการศึกษา กรณี Teacher TV ซึ่งเป็นแนวคิดจาก
ประเทศอังกฤษ นับเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาที่ธรรมดาแต่ผลที่ได้รับเกิดผลกระทบที่ไม่ธรรมดาทีเดียว ผู้ที่ริเริ่มเรื่อง
 Teacher TV. ในประเทศอังกฤษ คือ เกิดจากแนวคิดของรัฐบาลอังกฤษ ของ นายกรัฐมนตรีโทนี แบลร์ ที่มีนโยบาย 3E คือ 
Education Education and Education นั่นหมายความว่า รัฐบาลอังกฤษ สมัยนั้นเชื่อมั่นในเรื่องการศึกษามาก ๆ แนวคิดจึงเริ่มต้น
ที่ว่า รัฐบาลอยากได้การพัฒนาครูโดยใช้พลังของโทรทัศน์ จึงประกาศให้ภาคเอกชนนำเสนอ นวัตกรรมไปประกวดแข่งขันกัน 
ปรากฏว่า Mr.Andrew Bethell อดีตเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและ Media Studies มานานประมาณ ๑๐ ปี เลยเข้าใจธรรมชาติ
ของศักยภาพของโทรทัศน์บวกกับการนำ Good Practice ซึ่งอาจจะยังไม่ใช่ Best Practice มานำเสนอได้อย่างมีเสน่ห์มาก ๆ 
ปัจจุบัน Teacher TV. ประสบความสำเร็จและสร้างผลกระทบต่อการสอนของครูมาก จนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ให้ความสนใจและ
กำลังเริ่มจะนำเอาแนวคิดเดียวกันไปใช้ในอเมริกา
ประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงริเริ่มที่จะพัฒนา โครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้วยรายการโทรทัศน์
คุณภาพสูง (TV-KRU) (อ่านว่า ทีวี ครู) ขึ้น ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ร่วมกับ 
บริษัท ปิโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เชิญ Mr.Andrew Bethell มาจากประเทศอังกฤษ มาร่วมเสวนากับคณบดีคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ และนักวิชาการ จัดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ๔ 
โรงแรมโฟร์ ซีซั่น ราชดำริ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เดินทางมาบรรยายนำ
จุดเด่นของนวัตกรรมการศึกษา ที่เรียกว่า Teacher TV. ประกอบด้วย
๑. เป็นการคัดสรรกลยุทธ์การสอนที่ประสบความสำเร็จมาเป็นตัวแบบเพื่อการเรียนรู้
๒. การถ่ายทำเป็นการถ่ายทำจากสถานการณ์การสอนจริง มิใช่การแสดง
๓. ช่วงเวลาของการนำเสนอเท่าๆ กับเวลาการดื่มกาแฟ หนึ่่งถ้วย ไม่เกิน ๑๕ นาที เป็นสรุปย่อเพื่อการเรียนรู้ที่ดี
๔. เป็นการสื่อความหมายจากภาพ ซึ่งหนึ่งคลิปภาพ สามารถสื่อความเพื่อการเรียนรู้ได้มากมาย เช่น ได้เห็นภาวะความเป็นผู้นำ
 การใช้หลักวิชาครูในการจัดการเรียนการสอน การแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ซึ่งสร้างขึ้นไม่ได้ ได้เห็นการวางแผนการสอนที่ดี 
ได้เห็นบรรยากาศการทำงานเป็นกลุ่มของนักเรียน ได้เห็นวิธีการตั้งคำถามของครูตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ได้เห็นการพัฒนา
โรงเรียนโดยภาพรวม และอื่นๆ อีกมากมาย

จุดสำคัญจึงอยู่ที่ ฝีมือการนำเสนอ จำเป็นต้องใช้นักผลิตรายการที่มีความรู้ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์อย่างยอดเยี่ยม และ
ขณะเดียวกันต้องมีความเข้าใจในมิติของวิชาชีพครูด้วย ดังนั้น Andrew Bethell จึงประสบความสำเร็จ เขาตั้งบริษัทผลิตรายการ
ตามความต้องการของรัฐบาลอังกฤษ แต่เป็นองค์กรที่อิสระที่จะคิด เพราะเวลารัฐบาลอังกฤษตรวจรับงานที่ว่าจ้าง จะไม่ใช่ตรวจรับ
หรือตรวจนับจากรายการ แต่จะวัดกันที่ ผลกระทบที่ทำอย่างไร จะทำให้ครูเข้าชมรายการ และเกิดผลกระทบจริง ๆ ในสังคม ดังนั้น
 หากวัดและประเมินผลแล้ว ไม่เกิดผลตามที่สัญญา ก็จะตัดเงินลง นับเป็นนวัตกรรมการตรวจรับงานที่ก้าวหน้ากว่าระบบราชการไทย ที่ติดแบบโบราณ แต่ของอังกฤษ เอาความสำเร็จมาเป็นตัวตรวจรับงาน ประเทศไทย เราควรจะเอาอย่างบางน่าจะดี เช่น ให้หน่วยงานไหนไปทำ
รายการที วี ครูมาแล้ว หากไม่สามารถไปกระตุ้นให้ครูเกิดการพัฒนา ไม่ตื่นตัว ไม่เคยเข้าชม ที วี ครู ได้มากกว่า หนึ่งแสนห้าหมื่น
คนแล้วละก้อ ไม่ต้องมาเบิกเงินหรือจะตัดหรือจะปรับเงินก็น่าจะดีนะ เป็นหลักประกันว่าการใช้เงินจะบังเกิดผลสำเร็จตามที่ต้องการ
อย่างแน่นอน


วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2559

ผลกระทบจากรายการโทรทัศน์ครูสิ่งที่เป็นคำถามท้าทายโครงการโทรทัศน์ครู ที่เคยดำเนินการมาช่ววงปลายปี 2552 - 2555 นั้น มีจำนวนรายการที่เผยแพร่มากกว่า 3000 ตอน สิ่งที่ต้องการทราบผลกระทบต่อวงการศึกษา ทั้งในด้านการเรียนการสอน  การพัฒนาการสอนของคุณครู การพัฒนาการเรียนการสอนการฝึกหัดครูในสถาบันอุดมศึกษา สิ่งเหล่านี้ มีผลกระทบใดที่เกิดขึ้นจากโครงการโทรทัศน์ครูบ้างหรือไม่ หากท่านใดจะกรุณาให้ข้อคิด สะท้อนความเห็นต่อประเด็นนี้ จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ผมจะรอครับ

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559

โครงการโทรทัศน์ครู หายไปไหน ?

มีนักวิชาการ ครู และประชาชนหลายท่านสอบถามว่า รายการโทรทัศน์ครูหายไปไหน แท้ที่จริงไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่ไม่มีการผลิตรายการใหม่เพิ่มเติม แต่ขณะนี้นอกจากจะให้บริการผ่านเว็บไซต์ของโทรทัศน์ครูแล้ว ยังมีการนำรายการบางส่วนไปเผยแพร่ในช่องทางของโครงการ DLIT ที่ สพฐ.ดำเนินการขึ้นมาใหม่ด้วย และในอนาคตอันใกล้นี้ ก็อาจจะมีการผลิตรายการที่คล้ายกับโทรทัศน์ครูขึ้นมาใหม่บ้าง แต่จำนวนจะเป็นเท่าใด ยังไม่ทราบ ขอเชิญติดตามกันต่อไปนะครับ ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมของโทรทัศน์ครูต้องขอเรียนว่า มาถึงวันนี้แล้ว หลายท่านยังใช้รายการโทรทัศน์ครูในหลากหลายวาระโอกาส จริงๆ ผมอยากได้ข้อมูลย้อนกลับจากท่านที่ใช้ประโยชน์จากโทรทัศน์ครูบ้าง เพื่อว่าจะได้นำมาใช้อ้างอิงว่า รายการโทรทัศน์ครู มันมีประโยชน์ต่อครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปอย่างไรบ้าง อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจเล็กๆ สำหรับคนทำงานก็ยังดีนะครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ